Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

delen - (in delen scheiden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

delen ww. ‘in delen scheiden’
Onl. deilon ‘verdelen’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. deilen, deelen ‘delen’ [1240; Bern.].
Afleiding bij het zn.deel 1.
Os. dēlian ‘(ver)delen’; ohd. teilen ‘id.’ (nhd. teilen); oe. dǣlan (ne. deal ‘uitdelen’), ofri. dēla; on. deila; got. dailjan; < pgm. *dailjan- ‘(ver)delen’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

delen* [verdelen] {oudnederlands deilon 901-1000, middelnederlands de(i)len; vgl. deler [getal waardoor men een ander deelt] 1532} oudsaksisch delian, oudhoogduits teilen, oudfries dela, oudengels dælan, oudnoors deila, gotisch dailjan; afgeleid van deel1.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

delen ww., mnl. deilen, dêlen, onfrank. deilon, os. dēlian, ohd. teilen, ofri. dēla, oe. dælan (ne. deal), on. deila, got. dailjan. — Afl. van deel 2.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

deelen ww., met ê voor ei naar deel, mnl. deilen (nog dial.: N. Brab.), dêlen. Een algemeen-germ. ww: onfr. deilon, ohd. (nhd.) teilen, os. dêlian, ofri. dêla, ags. dœ̂lan (eng. to deal), on. deila, got. dailjan “deelen, toedeelen”; ook obg. děliti “id.”.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

J. du P. Scholtz (1961), Afrikaanse woorde en uitdrukkinge - eiegoed of erfgoed?, uitgegee deur Edith H. Raidt, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, pp. 235-290

Deel ww. By kaartspel: Wie moet deel? Wie se deel is dit? Anglisisme? – Van de Water 67: Dêlǝ, geven bij het kaartspel:” Dek 24: “Dêelen, geven bij ’t kaartspel. Wien mot er dêelen? Wien eit den dêel?” De Bo i.v. deel, id.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

delen ‘splitsen in factoren’ (bet. van Latijn dividere)

W. de Vreese (1899), Gallicismen in het Zuidnederlandsch, Gent

zich deelen. - Het werkwoord deelen wordt niet reflexief gebruikt; in een verband als het onderstaande past echter zich verdeelen. Daar deelen en verdeelen beide aan fr. diviser beantwoorden, komt men er licht toe se diviser niet alleen door zich verdeelen, maar ook door zich deelen te vertalen. || Toen klaarde ’t Oosten: de wolken deelden zich; de wind verdreef en strooide hen uiteen, DE MONT, Id. en a. Ged. 186.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

delen ‘verdelen’ -> Deens dele ‘verdelen’ (uit Nederlands of Nederduits); Noors dele ‘verdelen’ (uit Nederlands of Nederduits); Berbice-Nederlands dele ‘verdelen’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

delen* verdelen 0901-1000 [WPs]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1136. Kiezen of deelen,

d.w.z. eene keuze doen uit twee (dikwijls onaangename) dingen, eene beslissing nemen; het begrip deelen is geheel op den achtergrond gedrongen. De oorsprong van dit gezegde ligt in een zeer verbreiden regel van burgerlijk recht. Wanneer er een gemeene boedelscheiding geëischt werd, dan had deze in dier voege plaats, dat - waar er twee deelgenooten waren, de een kavelde, de deelen zette, deelde, de ander van de gezette deelen koos wat hem het best behaagde. Ieder deelhebber moest dus een van tweeën, kiezen of deelenZie Mededeelingen v.d. Maatschappij der Nederl. Letterk. 1897/98, bl. 120.. Vgl. mnl. delen ende kiesen; kiesen ende delen, o.a. bij Ruusb. III, 260: Hier omme seg ic u allen die noch inder tijt van gracien sijt, dat ghi kieset ende deylet, met wat geselscap dat ghi leven ende sterven wilt; Goedthals, 90: Kiest en deelt, die neemt voren, heeft ghecoren, qui premier prend, ne se repent; Sart. III, 1, 74: Sy mogen kiesen of deylen. Zie ook Vondel, Jeptha, 917: Kies en deel; Brederoo I, 369, 2006; II, 317, 2329; W.D. Hooft, Verl. Soon, 19; Harrebomée III, 15; Villiers, 61; De Cock1, 57; 114; Antw. Idiot. 649; Rutten, 112 a; Waasch Idiot. 331: kiezen of kavelen; fri. kieze of dele. Syn. hij moet aan de kat of aan de kaas; in Antw. Idiot. 1167: springen of baden; eieren of jongen.

2696. (Aanv.) Looden pijpen, samen deelen

wordt gebezigd als iemand iets vindt of een buitenkansje heeft. Hij, die er getuige van is, roept dan deze woorden om te kennen te geven, dat hij er zijn aandeel in wil hebben. De zegswijze is een dievenuitdrukking. Vgl. Amsterdammer, 30 Mei 1925, p. 11: De kapers hadden er ('t oude pesthuis) vrij spel. Het was hoofdzakelijk het zware, in ontzaglijke hoeveelheden aanwezige lood, dat de nokken, dakvensters en goten van dit groote bouwwerk bedekte, hetwelk het ontgelden moest. Bij karvrachten werd het er vandaan gehaald. Lood stond bij deze heeren steeds in hoog aanzien. Vandaar het spreekwoord: Looie pijpen, samen deelen.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

: dǝ- und dāi- : dǝi- : dī̆- ‘teilen, zerschneiden, zerreißen’, ursprgl. athemat. Wurzelpräsens., Nominalbildungen dā-mo-s f. ‘Volksabteilung’, dā-ter- ‘Zerleger’, dā-tro-m ‘Zugeteiltes’, dā-tu- ‘Teil’, dǝi-lo- ‘Teil’, dī-t- ‘Zeitabschnitt’

Ai. dā́ti, dyáti ‘schneidet ab, mäht, trennt, teilt’, Partiz. diná-ḥ, ditá-ḥ, komponiert ava-ttaḥ ‘abgeschnitten’, díti-ḥ ‘das Verteilen’, dā́nam ‘das Abschneiden’, dānám n. ‘Verteilung, Teil’, dā́tu n. ‘Teil’, dātár- m. (= δαιτρός) ‘Schnitter’, dātrám ‘Zugeteiltes’, dā́tram n. ‘Sichel’, npers. dāra ‘Gehalt’, dās ‘Sichel’; ai. dayā́ ‘Teilnahme, Mitgefühl’ = dáyate (*dǝi-etai) ‘teilt, nimmt Anteil, hat Mitgefühl; zerstört’.
gr. δαίομαι med. ‘teile, verteile’ mit wohl nach Fut. δαίσω und den folgenden Worten bewahrtem ι (lautgesetzlich δάηται Konj. Ф 375 ‘wird zerstört’); δαίς, -τος, δαίτη, hom. auch δαιτύς, -ύος ‘Portion, Mahl, Opfer’ (: ai. dā́tu); δαιτυμών ‘Gast’ (als ‘dem Mahle beiwohnend’), δαιτρός ‘der Vorschneider’ (: ai. dātár-), δαιτρόν ‘Portion’ (: ai. dātrám; das αι dieser gr.Worte ist teils lautgesetzlich - āi, ǝi - teils analogisch, wie im kret. Perf. δέδαισμαι zu δατέομαι, vgl. auch kret. δαῖσις ‘Teilung’, καρποδαισταί ‘Verteiler von Früchten’), δαίνῡμι ‘bewirte’, wohl auch δαίμων m. ‘Gott, Göttin; Geschick’ (eigentlich ‘zuteilend; oder ‘Totengott als Leichenfresser’, Porzig IF. 41, 169 ff., Kretschmer Gl. 14, 228 f.; über des Archilochos δαίμων ‘δαήμων’ s. u. *dens- ‘hohe Geisteskraft’); δαΐζω, Fut. -ξω, Aor. -ξα ‘teilen, zerschneiden, zerstören’ (auf Grund eines *δᾰϝό-ς ‘zerschnitten, zerstört’), ἄ-δατος· ἀδιαίρετος Hes., δάνος n. ‘Zins, Wucher’ (auf Grund eines Partiz. *dǝ-nó-s = ai. diná-ḥ, vgl. δάνας· μερίδας);
gall. arcanto-danos ‘monetarius’ als ‘das Silber verteilend’.
Mit Formans -mo- : dāmos f. ‘Volk’: gr. δῆμος, dor. δᾶμος m. ‘(Volks-abteilung) Volk, Gebiet; in Athen der einzelne Gau’, air. dām f. ‘Gefolgschaft, Schar’, acymr. dauu ‘cliens’, ncymr. daw, dawf ‘Schwiegersohn’; offenbar alter fem. o-Stamm; dazu hett. da-ma-a-iš (damaīš?) ‘ein Anderer, Fremder’, aus ‘*fremde Leute’, ursprgl. ‘*Volk’, Pedersen Hitt. 51 ff.
Mit Formans -lo- vielleicht aksl. dělъ ‘Teil’ (*dǝi-lo-) (s. unter *del- ‘spalten’); über air. fo-dālim usw. s. ebendort. Hierher gehört wohl auch got. dails ‘Teil’, runeninschr. da[i]liþun ‘teilten’, aisl. deill, ags. dǣl, ahd. teil m. ‘Teil’; aisl. deila f. ‘Teilung, Zwiespalt’, ahd. teila f. ‘Teilung’; aisl. deila, ags. dǣlan, ahd. teilan ‘teilen’ usw. Sie können kaum aus dem Slav., wohl aber aus dem Ven.-Illyr. stammen, da die Wzlform *dǝi- im südillyr. PN Dae-tor bezeugt ist. Eine Nebenform idg. dhǝi- neben dǝi- wäre unglaubhaft.
Mit Tiefstufe dī- : arm. ti, Gen. tioy ‘Alter, Jahre, Tage, Zeit’ (* < dī-t(i)- oder *dī-to-, *dī-tā), ahd. zīt f. (n. Isidor), as. ags. tīd, anord. tīð f. ‘Zeit, Stunde’ (*tīþ-, idg.*dī-t-, ursprgl ‘Zeitabschnitt’), dazu anord. tīðr ‘üblich, häufig’, ags. tīdan ‘vorfallen’, anord. tīða ‘trachten, streben’; anord. tī-na ‘zerpflücken, einzeln herausnehmen, ausscheiden, reinigen’;
Über got. til ‘passend’ usw. s. unter ad-2, aber got. dails unter del-3;
hierher dagegen ahd. zila ‘Reihe, Linie’, westfäl. tīle ‘Garbenreihe’, nhd. Zeile, wohl aus *tīð-lá-.
p-Erweiterung dāp-, dǝp-; dǝp-no-, -ni- ‘Opfermahl’:
ai. dāpayati ‘teilt’; arm. taun (*dap-ni-) ‘Fest’; gr. δάπτω (*δαπι̯ω) ‘zerreiße, zerfleische, zerlege’, mit Intensivredupl. δαρδάπτω ‘zerreiße, (κτήματα) verprasse’, δαπάνη f. ‘Aufwand, besonders aus Bewirtung (: daps) erwachsender’, δάπανος ‘verschwenderisch’, δαπανάω ‘wende auf’ (daraus lat. dapinō ‘tische auf’), δαψιλός (Empedokles), δαψιλής ‘(*verschwenderisch) üppig, reichlich, freigebig’; lat. daps ‘(*Portion) Mahl, Schmaus, bes. Opfermahl’, damnum ‘Verlust, Schaden, Nachteil, Geldbuße’, damnōsus ‘verderblich’ (*dap-no- : δαπάνη, anders Pedersen Hitt 42); anord. tafn (*dap-no-) ‘Opfertier, Opfermahl’, vgl. den germ. GN Tanfana (Tacit.), wenn aus *tafnana, Marstrander NTS. 1, 159.
Aus dem Germ. reiht man noch vieles an, was ein Bed.-Entw. von ‘zerteilen’ zu ‘zerreißen, zupfen, kurz betasten, kurze täppische Bewegungen machen’ u. dgl. voraussetzen würde; am nächstender Bed. von δαπανᾶν, damnum kommt aschw. tappa und tapa ‘ein Ende machen, verlieren’, aisl. tapa ds.; afries. tapia ‘zupfen’, ags. tæppe f. ‘Tuchstreifen’, mengl. tappen (engl. tap) ‘leicht schlagen’, mnd. tappen, tāpen (Dehnung in offener Silbe?) ‘zupfen, pflücken’; anord. tǣpr ‘kaum anrührend’, isl. tǣpta (*tāpatjan) ‘eben anrühren’, norw. mdartl. tæpla ‘leicht berühren, leise treten’; aber norw. mdartl. taap(e) m., dän. taabe ‘Tor, Tropf, täppischer Mensch’, norw. taapen ‘schwach, kraftlos, untauglich’, tæpe n. ‘unbedeutendes Ding’, anord. tǣpiligr ‘knapp’, mit anderen Labialstufen schwed. mdartl. tabb, tabbe ‘Tölpel’, tabbet ‘einfältig’, sind wohl Schallworte, ehenso wie ndd. tappe, schweiz. tāpe, nhd. Tappe ‘Pfote’, sowie tappen, täppisch usw.; s. auch unter dhabh-1.
Ebenfalls fernzuhalten sind ahd. zabalōn, nhd. zappeln, sowie ahd. zapfo, nhd. Zapfen, ags.tæppa ds. (germ. *tappon-); ebenso nur germ. Worte mit i und u (vgl. Specht Dekl. 152 f.):mengl. tippen, engl. tip ‘leise anrühren, leise stoßen’, nhd. tippen, mhd. zipfen ‘(in kurzen Bewegungen) trippeln’, anord. tifask ‘trippeln’, mhd. zipf ‘Zipfel, Spitze’, nasaliert mnd.timpe f. ‘Zipfel, Ende’, ags. ā-timplian ‘mit Nägeln versehen’; andrerseits norw. mdartl. tuppa, nhd. zupfen, anord. toppr ‘Haarschopf, Gipfel’, ags. topp m. ‘Spitze, Zipfel’, toppa m. ‘Faden’, ahd. zopf ‘Zopf, Haarflechte, Ende eines Dings’; mnd. tubbe, tobbe ‘Zapfen’, tobben ‘zupfen, reißen’, süddt. zöfeln ‘zögern’ (wie zapfeln); vielleicht hierher auch ahd. zumpo ‘penis’, mhd. zumpf(e), nhd. Zumpt, worüber unter dumb-.
Hierher toch. A tāp ‘aß’, Van Windekens Lexique 187.
t-Erweiterung dǝ-t- (vgl. aber das Partiz. dǝ-tó-s):
gr. δατέομαι ‘teile, zerreiße, verzehre’ (Fut. δάσσεσθαι, Aor. hom. δάσσασθαι, att. δάσασθαι), wozu δασμός ‘Teilung’, δάσμα ‘Anteil’, δατήριος ‘zerteilend’ (dies sicher von *δᾰ-τήρ: ai. dā-tár- ‘Schnitter’), ἄδαστος ‘ungeteilt’; δατέομαι ist griech. Neubildung (Schwyzer Gr. Gr. I 676) und nicht idg. *dǝ-t-;
got. ungatass ‘ungeregelt’ (vgl. ἄ-δαστος), mndl. getes ‘sich fügend, passend’; ahd. zetten ‘(verteilend) streuen, ausbreiten’, nhd. verzette(l)n, wohl auch anord. teðja ‘Mist ausbreiten’, tað n. ‘(*ausgebreiteter) Mist’; ahd. zota, zata f. ‘Zotte, zusammen herabhängende Haare, Fädenoder Wolle’ (davon zaturra ‘scortum’), ags. tættec (expressives tt) ‘Fetzen, Lumpen’, an. tǫturr ‘Fetzen’; altdän. tothae, älter dän. und dän. mdartl. tøde, taade ‘verzögern, hindern’.
Daneben mit u-Vok. anord. toddi ‘kleines Stück’, holl. todde ‘Fetzen’, ahd. zota, zotta ‘Haarbüschel’, nhd. Zotte, Zote; mhd. zoten ‘langsam gehen’, nhd. zotteln, ostfries. todden ‘ziehen, schleppen’ u. dgl.; über nhd. zaudern s. Kluge11 704.
toch. A tät-k ‘teilen, zerschneiden’.
s-Erweiterung d-es-:
ai. dásyati ‘leidet Mangel, verschmachtet’, upadásyati ‘geht aus, wird erschöpft’;
norw. dial. tasa ‘ausfasern’, schwed. dial. tasa ‘Wolle zupfen, Heu ausbreiten’, ndd. tasen ‘pflücken, rupfen’, nhd. Zaser, älter Zasel ‘Faser’, norw. dial. tase m. ‘schwächlicher Mensch’, tasma ‘ermatten’, tasa ‘entkräftet werden’; ablaut. dän. mdartl. tæse ‘langsam arbeiten’, ndd.täsen ‘schwer arbeiten’, identisch mit norw. dän. tæse ‘entwirren, auffasern, aufzupfen’; vgl. in ähnlicher Bed. norw. tasse ‘leise gehen’, taspa ‘langsam und schleppend gehen’, mhd. zaspen ‘scharren, schleppend gehen’, ahd. zascōn ‘rapere’ (eigentlich ‘schleppen’) = nhd. dial. zaschen, zäschen ‘schleppen, ziehen, langsam arbeiten’, zäschen f. ‘eine Schleppe am Kleide’; über ahd. tasca ‘Tasche’ s. Kluge11 612.
hitt. tešḫā- ‘sich fernhalten von’ (3. Sg. Prät. ti-eš-ḫa-aš).
Daneben mit i-Vokalismus (idg. *di-s als Erweiterung zu dī̆-? Oder erst germ. Neuschöpfung?):
schwed. dial. teisa, tesa ‘zerpflücken’, dän. dial. tese ‘zupfen (z. B. Wolle)’, ags. tǣsan ‘zerpflücken’, ahd. zeisan, zias ‘zausen, Wolle zupfen’; ostfries. holl. teisteren ‘reißen’, ags. tǣsel, ahd. zeisala ‘Kardendistel’, norw. mdartl. test ‘Weidenbrand, Haarlocke’, mit ī norw.tīst ‘Faser’, tīsl ‘Gesträuch’, mit mhd. zispen ‘schleppend gehen’ (wie zaspen), wohl auch (?) ags. teoswian ‘plagen, verunglimpfen’, teoso ‘Beleidigung, Betrug, Bosheit’.
Endlich mit u-Vokalismus: norw. dial. tosa ‘zerfasern, zupfen’, auch ‘pfuschen, langsam arbeiten’, tose ‘hinfällige Person’, tos ‘Fasern, zerfasertes Tauwerk’, tossa ‘streuen, ausbreiten’, mengl. tōtūsen ‘zerzausen’, mnd. tōsen ‘reißen, zerren’, ahd. zirzūsōn ‘zerzausen’, mhd. zūsach ‘Gestrüpp’, zūse f. ‘Gestrüpp, Haarlocke’ u. dgl.; vielleicht zu lat. dūmus ‘Gestrüpp, dichtverwachsener hoher Strauch’ (*dū̆s-mo-s) und air. doss ‘Busch’.

WP. I 763 ff., WH. I 322, 323 f., 859; Schwyzer Gr. Gr. I 676.Über die wenigstens grundsätzlich als Erweiterungen von dā- ‘schneiden, spalten’ auffaßbaren Wzln del- ‘spalten’, del- ‘es worauf abgesehen haben’, der- ‘spalten, schinden’ s. unter eigenem Stichworte.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal