Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

raad - (advies; bestuursorgaan)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

raad zn. ‘advies; bestuursorgaan’
Onl. rāt ‘advies’ in an radon ouir kint manno ‘met betrekking tot zijn raadgevingen over de mensenkinderen’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. raet ‘advies, oplossing, plan, overleg’ in ic geue iv rat ‘ik geef u advies’ [1201-25; VMNW], bi gemenen rade ‘na algemeen overleg’ [1236; VMNW], dat was al gedaen met rade ‘dat was allemaal gedaan volgens plan’ [1265-70; VMNW], Heft enen raet daer iegen vonden ‘heeft daar een oplossing voor gevonden’ [1265-70; VMNW], si was hen te rade ghegaen ‘zij had hun om advies gevraagd’ [1276-1300; VMNW], ‘bestuurscollege’ De prior ... ende de groetmeestrigghe ... ende har raet maken cont ‘de prior en de grootmeesteres en hun raad maken bekend’ [1267; VMNW], Hi nam raet ... Metten vroetsten van sinen rade ‘hij won advies in bij de verstandigsten van zijn raad’ [1285; VMNW].
Os. rād; ohd. rāt (nhd. Rat); ofri. rēd (nfri. ried); oe. ræd; on. ráð (nzw. råd); met een grote diversiteit aan afgeleide betekenissen, < pgm. *rēda-, nomen actionis bij → raden.
Het woord kende in het Middelnederlands een groot aantal betekenisnuances, evenals het bijbehorende werkwoord raden. De meeste ervan zijn tegenwoordig verouderd. De belangrijkste betekenissen zijn ‘advies’ en ‘adviserend bestuursorgaan’. In de betekenis ‘uit meerdere personen bestaand bestuursorgaan’, met adviserende, besturende, beslissende of rechtsprekende functie, fungeert het woord in de namen van vele overheidsinstellingen, bijv. Raad van State (NN), Hoge Raad, Raad van Europa, gemeenteraad (NN), en in andere bestuursorganen, bijv. raad van bestuur, raad van commissarissen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

raad* [advies, adviserend college] {oudnederlands rat 901-1000, middelnederlands raet [advies, adviserend lichaam]} van raden.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

raad znw. m., mnl. raet m. ‘overleg, beraadslaging, beraad, besluit, plan, raad, middel, maatregel, benodigdheden, voorraad, geheim, list, wijze van doen, geest, gemoed, raadsman, raadgevend lichaam’, onfrank, rāt, os. rād, ohd. rāt, of ri. rēd, oe. rœd m., on. rāð o., vgl. ook got. garēdaba ‘eerbaar’. — oi. rādhas ‘zegen, gunst, gave’, osl. rad ‘zaak, handeling’. — Verbaalnomen bij raden.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

raad znw., mnl. raet (d) m. “overleg, beraadslaging, beraad, besluit, plan, raad, middel, maatregel, benoodigdheden, voorraad, geheim, list, manier van doen, geest, gemoed, raadsman, raadgevend lichaam”. = onfr. rât (d), ohd. rât (nhd. rat), os. râd, ofri. rêd, ags. ræ̂d m., on. râð o. in dgl. bett. Znw. bij mnl. râden “overleggen, beramen, meenen, raden, aanraden, berokkenen” (nnl. raden) = ohd. râtan (nhd. raten), os. râdan, ofri. rêda, ags. ræ̂dan (eng. to read), on. râða met dgl., voor een deel met nog ruimere bet.-sfeer (vgl. lezen), ’t Got. heeft: ga-redan “op iets bedacht zijn”, und-redan “verschaffen”, ur-redan “bepalen”. Verwant zijn ier. imm-râdaim “ik bespreek, denk”, obg. raždą, raditi “zorgen, zich bekommeren om”, oi. râdhnóti, rā́dhyati “hij komt terecht, maakt klaar, brengt tot stand”. Men combineert hoogerop nog wel hiermee de bij rede besproken woordfamilie; dan zou de dh oorspr. formantisch zijn: mogelijk, maar onzeker. Nog vager is de combinatie met bereiden, waarbij men van idg. (i)dh- uitgaat. Zie nog voorraad, huisraad.

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

raad. Van Ginneken TTL. 12, 1 vlgg. construeert een ontwikkelingsgeschiedenis van de bett., waarbij hij uitgaat van een oudste bet. ‘zorg, voorzorg’. Zie nog voorraad Suppl.
Scherpzinnig, maar niet aannemelijk is de combinatie (Sütterlin IF. 45, 308) van lat. hêrês, -êdis ‘erfgenaam’ als *hêro-rêd- ‘die verlaten, nagelaten huisraad heeft’.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

raad m., Mnl. raet, Onfra. rât, Os. râd, verbaalabstr. van raden (z.d.w.). De bet. zijn: 1. raadgeving, 2. hulp, 3. voorhanden middelen: z. huisraad. Van hier Fr. roi, arroi, désarroi.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

raod (zn.) raad, advies; Aajdnederlands rat <901-1000>.

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

raat s.nw.
Deur die volksgeloof oorgelewerde geneesmiddel, hulp of voorligting.
Uit verouderde Ndl. raad (al Mnl.). In Afr. is raat 'n doeblet van raad. Volgens WNT is Ndl. raad in die bet. 'artsenij, medicament' verouderd. Eerste optekening in Afr. by Pannevis (1880).

raad s.nw.
1. Iets wat 'n mens weet en bedink as oplossing van 'n probleem. 2. Aanbeveling, advies aan 'n ander. 3. (verhewe) Dit wat 'n mens bedink en ten uitvoer bring. 4. Groep mense beklee met bepaalde bevoegdhede. 5. Persoon vir wie die gee van raad (raad 1 en 2) 'n vaste, offisiële funksie is.
Uit Ndl. raad (al Mnl.). In bet. 1 - 3 is raad 'n benaming vir abstrakte begrippe, en in bet. 4 en 5 vir konkrete voorwerpe. In sommige Afr. woordeboeke word die twee kategorieë as homonieme behandel. Al die betekenisonderskeidings, wat ook al in Mnl. bekend was, gaan egter op dieselfde grondvorm terug.
Vanuit vroeë Afr. in S.A.Eng. (1840 in bet. 4) en vanuit Afr. in S.A.Eng. in die samestellings raadhuis (1888) en Raadsaal (1893).

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

raad: (mv. rade) “amptelike liggaam”; (mv. raadgewinge/raadgewings) “advies”; (sonder mv.) “insig, wysheid”, doeb. v. raat (q.v.); Ndl. raad, Hd. rat, hou verb. m. ww. vorme soos Ndl. raden, Hd. raten, Afr. raai, Eng. read en wsk. ook m. Ndl./Afr. rede en m. die tweede lid v. honderd (q.v.), asook m. Lat. ratio, “(be)rekening; rede” en ww. rēri, “dink”.

raat: (mv. rate, bv. boererate), “geneesmiddel(s), medikament(e)” (v. d. volksgeneesk.), doeb. v. raad (q.v.).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

raad ‘revolutionair bestuurslichaam’ (bet. van Russisch sovet)

H. Beem (1975), Resten van een taal: woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch, Assen

rat a. raad; nhd. Rat;
b. afkorting. r(a)t; hebr. ר״ט = Reichstaler; overgegaan in de ndl. volkstaal in de vorm rad, blijkb. onder invloed van ndl. rad.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

raad ‘advies; adviserend college’ -> Zuid-Afrikaans-Engels raad ‘(advies)college; wetgevende vergadering’ <via Afrikaans>; Indonesisch Raad /rat/, rad ‘(gerechts)hof’; Javaans erad, rad ‘raadscollege, landraad’; Keiëes rat ‘raadsvergadering, raad van Hoofden, raadszitting’; Madoerees rat ‘raadsvergadering’; Sasaks rad ‘adviserend college; rechtbank’; Soendanees rad ‘(lid van een) college met rechtsprekende macht; rechtbank’; Negerhollands raad, rāt, raed ‘advies, bestuur, ook: overleg’; Papiaments kasa na rat (ouder: raad) ‘voor de wet trouwen (ouder: raadsvergadering)’; Sranantongo rai (ouder: lai) ‘advies’; Sarnami rái ‘advies; adviserend college’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

raad* advies, adviserend college 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

1. ar*, themat. (a)re-, schwere Basis arǝ-, rē- und i-Basis (a)rī̆-, rēi- ‘fügen, passen’, mehrfach und vielleicht ältest vom planmäßigen Aufeinanderlegen beim Holzbau (auch Steinbau?? Meringer IF. 17, 124) und vom Aufstapeln von Hölzern, aber auch vielfach auf geistiges Zurechtlegen, Berechnen übertragen. Ausführlich bes. Persson Beitr. 632 f., 666, 741 f., 856. (entweder aus dem i̯o-Präs. *(a)rē-i̯ō entwickelt oder ursprünglich, so daß *(a)rē- vorkonsonantische Entwicklung daraus)
1) E.-M. 74 will wegen arm. eri ‘Bug, Schulter von Tieren’, y-eriurel ‘anpassen’ eine Grundform *er- postulieren. Aber arm. eri geht nach Liden Mél. Pedersen 88 f. auf idg. *rēito-, *rēiti zurück! Vgl. Trautmann 242.

Av. arānte ‘sie setzen sich fest, bleiben stecken’, ai. ará-ḥ ‘Radspeiche’, aram, álam Adv. (áraṃkar-, alaṃkar ‘zurechtmachen’ und ‘dienen’, wozu wohl аrа-tí- ‘Diener’ und rā-tí- ‘bereitwillig’, av. rāiti ‘dienstwillig, Diener’) ‘passend, genug’, av. arǝm ‘passend, entsprechend’ (arǝ̄m-piθwā ‘Mittag’ = ‘die zum Mahle passende Zeit’, woneben ra-piθwā ds. mit schwundstufigem ra- neben *ara-, wovon arǝm Adv., Bartholomae Airan. Wb. 189, 1509), ratu- m., ‘Richter, Schiedsrichter’ und ‘Zeitraum’ (gemeinsame Grundbedeutung etwa ‘Zurechtlegung’, woraus ‘Zurechtlegung des Rechts’ und ‘richtiger Zeitpunkt’); ai. ar-p-áyati ‘steckt hinein, befestigt’; über hett. ḫar-ap- (ḫarp-) ‘hinstellen’? vgl. Couvreur Ḫ 114 f.;
arm. aṙnem ‘mache’, y-ar ‘consentaneo, congiunto, contiguo, appresso’ (arar ‘hat gemacht’ = gr. ἄραρε), wovon yarem ‘aggiungere, congiungere’ (Bugge KZ. 32, 21), č̣ar ‘schlecht’ mit negativem č̣ [= oč̣] ‘nicht passend’ (Bugge aaO. 23);
gr. ἀραρίσκω, Perf. ἄρᾱρα ‘füge zusammen’, ἄρμενος ‘angefügt, passend’, ὄαρ ‘Gattin’ (wohl nach Brugmann IF. 28, 293, Schwyzer Gr. Gr. I 434 hierher mit Präf. *o-, kaum zur Wz.*ser- oder Wz. *u̯er-, ἀ-ϝείρω); dazu ὀαρίζω ‘habe vertrauten Umgang’; auch ‘plaudere vertraulich’; χαλκο-άρας ‘erzgefügt, gepanzert’, auch χερι-άρας τέκτων Pind., ἄρ-θρον ‘Glied, Geleuk’, ἀρθμός ‘Verbindung, Freundschaft’, ἄρθμιος ‘vereint’; mit t-Suffixen homer. δάμ-αρ-τ- ‘Hausfrau’ (‘die des Hauses Waltende’), äol. δόμορτις Hes.; πυλάρτης ‘Hades als Verschließer des Unterweltstores’ (Schwyzer Gr. Gr. I 451, 5); ἀρε- in ἀρέσκω ‘gleiche aus, mache gut, befriedige’, ἀρέσκει μοι ‘es paßt, gefällt mir’, ἀρέσκεσθαι, ἀρέσσασθαι ‘sich verständigen, einig werden mit jemandem; sich geneigt machen, versöhnen’, ἀρετή ‘Tüchtigkeit’, ἀρείων ‘besser’ (in Beziehung steht wohl ἀρι- ‘sehr’ in Kompositis, womit Reuter KZ. 31, 594a 1 auch ai. ari-gūrtá-, -ṣ̌tutá- als ‘eifrig gepriesen’ vergleichen möchte; unsicher wegen gr. ἐρι- ‘sehr’ s. Boisacq s. v., oben S. 24 Anm.); ἄριστος ‘besser, best’, ἀριστερός ‘links’.
Mit Dehnung θυμ-ήρης ‘wohlgefällig’, ὅμηρος ‘Gatte; Geisel, Unterpfand’, ὁμηρέω ‘treffezusammen’; nach Birt Philol. 87, 376 f. wäre ῎Ομηρος eigentl. ‘Begleiter, der Blinde, der mit seinem Führer geht’.
Aus dem Slav. vielleicht poln. ko-jarzyć ‘knüpfen, verbinden, vereinigen’ (z. B. Miklosich EWb. 100, Berneker 31, 532).
Über das vielleicht verwandte gr. ἄρα, lit. ir̃ s. 4. ar ‘nun, also’.
Toch. A ārwar, В ārwer, ārwar ‘bereit’, А аräm, В ere ‘Gesicht’ (vgl. lat. figura). Van Windekens BSL. 41, 56, Duchesne-Guillemin ebenda 173.
t-Bildungen: r̥t-, art- ‘zusammengefügt’.
Ai. r̥tá- n. ‘passend, recht’, r̥tám n. ‘wohlgefügte, heilige Ordnung’ (zur Bed. s. Oldenberg GGN. 1915, 167-180; nicht ‘Opfer’), r̥tēna ‘rite’, av. arǝta-, ǝrǝta- n., apers. arta- (in Kompos.) ‘Gesetz, Recht, heiliges Recht’, av. aša- u., ‘was recht, wahr ist’, ai. r̥tāvan(t)- ‘ordnungsgemäß, gerecht’, av. ašā̆van/t/-; ai. r̥tú-ḥ ‘bestimmte Zeit, Ordnung, Regel’, r̥tí-ḥ f. ‘Art, Weise’ (zu unserer Wz. nach Kluge PBrB. 9, 193; s. auch Meringer IF. 17, 125, B. Geiger WZKM. 41, 107), av. aipi-ǝrǝta- ‘bestimmt, fest zugewiesen’;
arm. ard, Gen. -u (= gr. ἀρτύς, lat. artus, -ūs, vgl. auch oben ai. r̥tú-ḥ) ‘struttura, costruzione, ornamento’ (Hübschmann Arm. Gr. I 423, Bugge KZ. 32, 3), z-ard ‘apparatus, ornatus’; ard ‘soeben, jetzt’ (= gr. ἄρτι) (Bartholomae Stud. II 23, Bugge aaO., Meillet Esquisse 36), ardar ‘gerecht’ (Hübschmann Arm. St. I 21, Arm. Gr. I 423; PerssonBeitr. 636 a 2 erwägt dafür auch idg. dh; vgl. av. arǝdra- ‘getreu, zuverlässig, glaubenstreu, fromm’ und die anderen unten genannten dh-Ableitungen), ardiun ‘struttura (Pedersen KZ. 40, 210);
gr. ἁμαρτή ‘gleichzeitig’ (Instr. eines *ἁμ-αρτός ‘zusammengefügt, zusammentreffend’), ὁμ-αρτέω ‘schließe mich an jemanden an, begleite’ (auf Grund eines *ὅμ-αρτος); ti-St. in ἀρτι-ϝεπής (‘des Wortgefüges kundig’), ἀρτί-πο(υ)ς ‘mit gesunden Füßen’, ἀρτί-φρων ‘mit fest(gefügt)em Verstande’ (vermutlich auch in ἄρταμος ‘Schlächter; Mörder’, wovon ἀρταμέω ‘schlachte, zerstückle’, nach J. Schmidt Krit. 83 f. aus *ἀρτι- oder allenfalls *ἀρτοταμος ‘kunstgerecht zerschneidend’, vgl. ai. r̥ta-nī- ‘richtig führend’, r̥ta-yuj ‘richtig eingeschirrt’); wohl auch ἀρτεμής ‘frisch und gesund’, vеrmutlich dissimiliert aus *ἀρτι-δεμής zu δέμας ‘mit wohlgefügtem Körper’; ἄρτι ‘eben, gerade’ von der Gegenwart oder nächsten Vergangenheit (vgl. oben arm. ard ‘soeben, jetzt’ und ard-a-cin ‘neugeboren’ wie gr. ἀρτι-γενής; morphologisch noch nicht ganz klar, vielleicht Lokativ); ἀπ-αρτί ‘genau, gerade’, ἄρτιος ‘angemessen, gerade, vollkommen’, ἀρτιάζω ‘spiele gerade oder ungerade’, ἀρτίζω ‘mache fertig, bereite’, ἄρσιον· δίκαιον Hes., ἀνάρσιος ‘feindlich’, ἐπαρτής ‘gerüstet’;
ἀρτύν· φιλίαν καὶ σύμβασιν, ἀρτύς· σύνταξις (= lat. artus) Hes., ἀρτύω, ἀρτύνω ‘füge zusammen, bereite’, ἀρτύ̄νας, ἄρτῡνος, ἀρτῡτήρ Beamtentitel von Argos, Epidauros, Thera.
Lat. artus ‘eng in Raum und Zeit, straff’ (Adv. artē, ursprüngl. Instrumental wie ἁμαρτή); ars, -tis ‘die Geschicklichkeit, Kunst, Art und Weise’ (eigentlich ‘Zusammenfügung, Gabe richtig zusammenzufügen’ = mhd. art), dazu die Komposita in-ers ‘kunstlos, träge’, soll-ers ‘geschickt’, allers, alers ‘gelehrt’; artiō, -ire ‘fest zusammenfügen, zusammenpressen’ (jünger artāre); artus, -ūs ‘Gelenk, Glied’, articulus ‘ds.; Augenblick, Wendepunkt’;
lit. artì ‘nahe’ (Lok. des ti-St.);
mhd. art f. ‘Art und Weise’, anord. ein-arđr ‘einfach, aufrichtig’, einǫrd ‘Zuverlässigkeit’;
toch. В ar(t)kye ‘reich, wertvoll’ (?).
m-Bildungen:
A. Von der leichten Basis ar-.
Arm. y-armar ‘passend, angemessen’ (Bugge KZ. 32, 21);
gr. ἁρμός ‘Fuge, Zusammenfügung, Gelenk’, ἁρμοῖ ‘eben, jüngst’ (ἁρμόζω ‘verbinde, füge zusammen, passe an, ordne’, ἁρμονία ‘Verbindung, Bund, Ebenmaß, Einklang’), ἅρμα ‘Wagen’ (über den ‘ dieser Worte s. Sommer Gr. Lautst. 133, Meillet BSL. 28, c.-r. 21 f. [*arsmo-?], Schwyzer Gr. Gr. I 306; weitere Lit. bei Boisacq 79), ἁρμαλιά ‘zugeteilte Nahrung, Proviant’;
lat. arma, -ōrum ‘Gerätschaften, Rüstzeug, Waffen’, armentum ‘Rudel von Pferden oder Rindern’.
Darau klingt an anord. jǫrmuni ‘Rind, Pferd’ und die PN got. *Aírmana-reiks, ags. Eormenrīc, aisl. Jǫrmunrekr, mhd. Ermenrīch; dasselbe erste Glied zur Bezeichnung von etwas großem auch z. B. in Ermunduri ‘Großthüringer’, anord. jǫrmungrund ‘die weite Erde’ = ags. eormengrund, ahd. irmindeot, as. Irmin-sūl, und in der Kurzform Herminones. Doch bestreitet Brückner KZ. 45, 107 mit Recht, daß ‘Großvieh’ die ursprüngliche und ‘groß’ die daraus abgeleitete Bed. sei und entscheidet sich umgekehrt für ‘groß, erhaben’ als Ausgangspunkt wegen slav. raměnъ ‘gewaltig, stark, heftig, plötzlich’ (ob hierher lit. er̃mas ‘Ungeheuer’, lett. ęr̃ms ‘Affe, Possenreißer, wunderliche Erscheinung’?), das als ‘emporgeschossen’ zu *er-, *or- (orior usw.; vgl. formell ὄρμενος), nicht als ‘festgefügt, massiv’ zu *ar- ‘fügen’ gehört.
Aksl. jarьmъ ‘Joch’ (z. B. Miklosich EWb. 100, Berneker 31), sloven. jérmen ‘Jochriemen, Riemen’; mit schwundstufigem Anlaut und themat. Vokal: aksl. remenь, serb. rȅmēn usw. ‘Riemen’; Specht Dekl. 149 f.
Toch. В yarm, AB yärm ‘Maß’.
В. Von der schweren Basis аrǝ-mo-: r̥̄-mo- ‘Arm’.
Ai. īrmá-ḥ ‘Arm, Vorderbug’ (ursprüngl. ‘Achselgelenk’, vgl. ἄρθρον, lat. artus) = av. аrǝmа- ‘Аrm’, osset. ärm ‘hohle Hand’, älm-ärịn, ärm-ärịn ‘Ellenbogen’, lat. armus ‘der oberste Teil des Oberarms, Schulterblatt, bei Tieren der Vorderbug’ (aus *ar/ǝ/mos), gall. aramō ‘Gabelung’, *aramones ‘Schеrenarme der Deichsel’ (Wartburg I 119, Jud bei Howald-Меуеr Röm. Schweiz 374 ff.), apr. irmo f. ‘Arm’, lit. ìrmėdė (‘Armfraß’, d. i.:) ‘Gicht in den Gelenken’, irm-liga ‘Gicht’ (s. Trautmann Apr. 347); hochstufig lit. žem. Pl. tant. armaĩ ‘Vorderarm am Wagen’ (ibd.), aksl. ramo, ramę, serb. rȁme ‘Schulter’, got. arms, ahd. usw. arm ‘Аrm’, аrm. armukn ‘Ellenbogen’ (Hübschmann Arm. Stud. I 21).
Wzf. rē-, rǝ-:
Lat. reor, rērī ‘berechnen, meinen, dafürhalten’ (das primitivste Zählen wird vom Aufeinanderlegen oder -schichten der zu zählenden Stücke begleitet), Partiz. ratus ‘in der Meinung’, aber auch ‘berechnet, bestimmt, gültig, rechtskräftig’, ratiō ‘Berechnung, Erwägung, Vernunft, Beweggrund, Grund’; nach EM. 793 hierher (prō)portiō aus portiōne =prō ratiōne;
got. *garaþjan (nur Partiz. garaþana) ‘zählen’, an. hundrađ, nhd. Hundert (*rađa n. ‘Zahl’ = lat. rătum; s. Fick III4 336); ahd. girad ‘gerad (nur von Zahlen)’, nhd. gerad (nur von durch 2 teilbaren Zahlen; verschieden von gerad = geradeaus), mit neuem Ablaut anord. tī-rø̄đr eigentlich ‘nach Zehnern gezählt’ (Fick III4 336); got. raþjō ‘Zahl, Rechnung, Rechenschaft’, as. rethia ‘Rechenschaft’, ahd. radja, redea ‘Rechenschaft, Rede und Antwort, Rede, Erzählung’, afries. birethia ‘anklagen’, as. rethiōn, ahd. red(i)ōn ‘reden’ (die genaue Übereinstimmung von raþjō mit lat. ratio bestimmt z. B. Kluge11 s. v. ‘Rede’ zur Annahme von Entlehnung des germ. Wortes unter Einfluß von garaþian; richtiger scheint mir Falk-Torp 886 raþjō als primäre -i̯ōn-Ableitung von der germ. Wz. *raþ-[garaþjan] zu bestimmen).
Ob hierher auch anord. rǫđ ‘Reihe, bes. dem Strande entlang ziehende Erhöhung’, mnd. rat f. ‘Reihe’? (Fick III4 337; ‘Reihe’ als ‘aneinander Gefügtes, Geschichtetes’?).
Ahd. rāmen ‘nach etwas trachten, streben, zielen’, as. rōmon ‘streben’, mhd. mnd. rām ‘Ziel’ kann als ‘geistig zurechtlegen, berechnen’ unserem *rē- zugehören, wenn auch dabei das (erst jünger belegte) Subst. rām als Bildung mit Formans -mo- der Ausgangspunkt gewesen sein muß.
dh-Erweiterung rē-dh-, rō-dh-, rǝ-dh-:
Ai. rādhnṓti, rā́dhyati ‘macht (passend) zurecht, bringt zustande; gerät, gelingt, hat Glück womit; befriedigt, gewinnt jemanden’, rādhayati ‘bringt zustande, befriedigt’, rādha-ḥ m., rādhaḥ n. ‘Segen, Gelingen, Wohltat, Gabe, Freigebigkeit’, av. rāδaiti ‘macht bereit’, rāδa- m. ‘Fürsorger’, rādah- n. ‘Sichbereitstellen, Bereitwilligkeit (in religiöser Hinsicht)’, apers. rādiy (Lok. Sg.) ‘wegen’ (vgl. aksl. radi s. unten), npers. ārāyad, ārāstan ‘schmücken’; air. imm-rādim ‘überlege, überdenke’, аcуmr. amraud ‘mens’, ncymr. amrawdd ‘Gespräch’ mit ders. Bed. wie air. no-rāidiu, no-rādim ‘sage’, mcymr. adrawd ‘erzählen’ und got. rōdjan, anord. rø̄đa ‘reden’ (vgl. auch oben nhd. Rede, reden; no-rāidiu und rōdjan setzen, wie sl. raditi, ein kaus.-iter. *rōdhei̯ō fort); got. garēdan ‘worauf bedacht sein, Vorsorge treffen’, urrēdan ‘urteilen, bestimmen’ (vgl. zur Bed. bes. lat. rērī), undrēdan ‘besorgen, gewähren’, ahd. rātan ‘raten, beratschlagen, worauf sinnen, anstiften, deuten (Rätsel), auffordern, wofür sorgen, verschaffen’, as. rādan, anord. rāđa, ags. rǣdan (letzteres auch ‘lesen’, engl. read), Subst. ahd. rāt m. ‘vorhandene Mittel, Rat, Ratschlag, Überlegung, Entschluß, Absicht, Vorsorge, Vorrat’, ähnlich as. rād, anord. rād, ags. rǣd; aksl. raditi ‘sorgen’ (serb. rȃdȋm, ráditi ‘arbeiten, trachten’, rad ‘Geschäft, Arbeit’; s. Uhlenbeck KZ. 40, 558 f.), radi ‘wegen’, woneben *rǝdh- in aksl. nerodъ ‘Vernachlässigung’, sloven. rǫ́dim, rǫ́diti ‘sorgen, sich kümmern’.
Wzf. (a)rī̆-, rēi- (s. Person Wzerw. 102, 162, 232; Beitr. 741):
Gr. ἀραρίσκω (wenn nicht Neubildung, s. oben S. 56), ἀριθμός ‘Zahl’, νήριτος ‘ungezählt’, arkad. ἐπάριτος ‘ἐπίλεκτος, auserlesen’, ἀριμάζει· ἁρμόζει Hes.; lat. rītus, -ūs ‘hergebrachte Art der Religionsübung, Gebrauch, Sitte, Gewohnheit, Art’, rīte ‘in passender Art, nach dem rechten religiösen Gebrauch’ (Lok. eines neben rī-tu-s liegenden kons. St. *rī-t-); air. rīm ‘Zahl’, āram (*ad-ri-mā) ds., do-rīmu ‘zähle’, cymr. rhif ‘Zahl’, anord. rīm n. ‘Rechnung, Berechnung’, as. unrīm ‘Unzahl’, ags. rīm n. ‘Zahl’, ahd. rīm m. ‘Reihe, Reihenfolge, Zahl’ (die Bed. ‘Vers, Reim’ von anord. und mhd. rīm wohl nach Kluge10 s. v. Reim aus frz. rime, das aus rythmus herzuleiten ist).
Vielleicht ist auch *rēi- ‘Sache’ (lat. rēs usw.) nach Wood ax 226 anzureihen als Wznomen der Bed. ‘aufgestapeltes Hab und Gut’.
Dazu wahrscheinlich als dh-Erweiterung rēi-dh- (vgl. oben rē-dh- neben rē-):
Got. garaiþs ‘angeordnet, bestimmt’, raidjan, garaidjan ‘verordnen, bestimmen’, anord. g-reiđr ‘bereit, leicht, klar’, greiđa ‘auseinanderwickeln, ordnen, zurechtlegen, zustande bringen, entrichten, zahlen’, mhd. reiten ‘zurüsten, bereiten, zählen, rechnen, berechnen, bezahlen’, reite, gereite, bereite, ahd. bireiti ‘bereit’, antreitī ‘series, ordo’, lett. riedu, rizt ‘ordnen’, raids ‘bereit, fertig’, ridi, ridas ‘Gerät, Kram’.
Ganz fraglich ist die von Persson aaO. erwogene Zugehörigkeit von aksl. orądije ‘apparatus, instrumentum’ (nicht aus ahd. ārunti ‘Botschaft’ entlehnt, s. Pedersen KZ. 38, 310), rędъ ‘Ordnung’, lit. rínda ‘Reihe’, lett. riñda ‘Reihe, Zahl’. Unter der Voraussetzung, daß diese idg. d, nicht dh fortsetzen (*re-n-d-), reiht man (z. B. Fick I4 527, Pedersen aaO., s. auchEM. 711) auch die folgende Sippe an: ὀρδέω ‘lege ein Gewebe an’, ὀρδικόν· τὸν χιτωνίσκον. Πάριοι, ὄρδημα· ἡ τολύπη τῶν ἐρίων Hes., lat. ōrdior, -īrī, ōrsus sum (aus der Webersprache, Bréal MSL. 5, 440) ‘anzetteln, anreihen, anfangen, beginnen’, exōrdior ‘zettle ein Gewebe an’, redōrdior ‘hasple ab’, ōrdo, -inis ‘Reihe, Ordnung’ (auch umbr. urnasier scheint = ordinariis zu sein, Linde Glotta 3, 170 f.; anders Gl. 5, 316), Trifft der Zusammenhang mit ar- ‘fügen’, das dann auch von der Weberei gebraucht gewesen wäre, zu (Persson Wzerw. 26, Thurneysen Thes. unter artus, -ūs), so wäre der Vokal von *or-d-ei̯ō als Kausativ-Iterativ-Vokalismus zu rechtfertigen.
Noch fraglicher ist, ob nach Reichelt KZ. 46, 318 als k-Erweiterungen der Basen arǝ-, ar- mit derselben Anwendung auf die Weberei auch anzureihen seien:
Gr. ἀράχνη ‘Spinne’, lat. arāneus ‘zur Spinne gehörig’, arānea, -eus ‘Spinne’ (*arǝ-k-snā; der Wortausgang zu *snē- ‘nere’ als ‘Netzspinnerin’?); angeblich dazu (Walter KZ. 12, 377, Curtius KZ. 13, 398) gr. ἄρκυς ‘Netz’, ἀρκάνη· τὸ ῥάμμα ᾡ τὸν στήμονα ἐγκαταπλέκουσιναἱ διαζόμεναι Hes. (s. auch Boisacq 79), wozu nach Bezzenberger BB. 21, 295 lett. er’kuls ‘Spindel; Wickel von Heede zum Spinnen’ (das für *arkuls stehen kann). Lidén IF. 18, 507 f. stellt besser ἄρκυς zu slav. *orkyta, serb. ràkita ‘Rotweide’ und lett. ẽrcis, gr. ἄρκευθος ‘Wacholder’ als Sträuchern mit zum Flechten verwendbaren Zweigen.

WP. I 69 ff., WH. I 69, 70, Trautmann 13 f.S. unten arqu- und erk-.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal