Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

rein - (zuiver)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

rein bn. ‘zindelijk; eerbaar’
Onl. rēni ‘schoon, zuiver’ in de plaatsnamen Hrenheri ‘Rhienderen (Gelderland)’ [797, kopie begin 10e eeuw; Künzel] en Hreni ‘Rhenen (Utrecht)’ [855, kopie 10e eeuw; Künzel], reyne in scona bistu an reynan gethankon ‘mooi ben je in zuivere gedachten’ [ca. 1100; Will.]; mnl. rene, reine, reyn ‘zuiver van levenswandel, eerbaar, kuis’ in si wisten heme so reine ‘zij wisten hoe eerbaar hij was’ [1200; VMNW], ‘zindelijk, schoon, onbezoedeld’ in so blíuet din lif sunt ende reine ‘dan blijft je lichaam gezond en schoon’ [1253; VMNW], ‘uitgelezen, fijn’ in hemelsche spise ... rene ‘uitgelezen hemelse spijs’ [1285; VMNW], ‘zuiver’ in van goude rene ‘van zuiver goud’ [1287; VMNW]; vnnl. reyn, reen ‘zuiver, zindelijk, eerbaar’ [1599; Kil.].
Os. hrēni (mnd. rein); ohd. hreini, reini (nhd. rein); ofri. rēne (nfri. rein); on. hreinn (nzw. ren); got. hrains; alle ‘zuiver, schoon’, os./ohd. en nhd. dial. ook ‘fijn (van meel)’, < pgm. *hraini-, oorspr. ‘gezuiverd, gezeefd’. Hierbij ablautend ook pgm. *hrī-dra- ‘zeef’, waaruit: os. hrīdra; ohd. rītera (nhd. dial. Reiter); oe. hrīder, hridder, hriddel (ne. riddle ‘grove zeef’).
Verwant met: Latijn cernere ‘scheiden, zeven; onderscheiden’ (zie → decreet), certus ‘zeker’, crībrum ‘zeef’; Grieks krī́nein ‘scheiden, onderscheiden’ (zie → crisis); Litouws krìjas ‘zeef’, Lets krìet ‘room afschrapen’; Proto-Slavisch *krojiti ‘snijden’ (Russisch kroít' ‘(kleding) snijden’); Oudiers crīathar ‘zeef’, Oudwelsh cruitr ‘zeef’, go-gryn- ‘zeven’; < pie. *krei-, *kri-, *kroi- ‘zeven, scheiden’ (LIV 366-367). De Latijnse en Germaanse woorden voor ‘zeef’ gaan terug op *kri-dhro-.
De oorspr. betekenis van rein is dus eigenlijk ‘gezeefd’, d.w.z. ‘gezuiverd van onregelmatigheden’.
reinigen ww. ‘schoonmaken’. Onl. met voorvoegsel girēnen ‘reinigen’ in fan beholenen minin gereini mi ‘reinig mij van mijn verborgen (zonden)’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. reinigen, reynigen ‘zuiveren, ontdoen van slechte zaken’ in als nu die sile gereineget es ende sonden verdreuen sin ‘als nu de ziel is gezuiverd en de zonden zijn verdreven’ [1290-1310; MNW-P], ‘schoonmaken’ in dat si reinighen souden thuis Gods [1477; MNW-P]; vnnl. reynigen ‘zuiveren, ontdoen van vuil of schadelijke zaken’ [1599; Kil.]; nnl. ook in de vaste verbinding chemisch reinigen ‘schoonmaken met chemicaliën’ [1941; WNT]. Afleiding van rein met het achtervoegsel → -igen. Eerder bestond al de afleiding reinen ‘zuiveren’ [1240; Bern.], die tot aan het eind van de 19e eeuw heeft bestaan.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

rein1* [zuiver] {in de plaatsnaam Hrenheri, nu Rienderen (Gld.) <797>, rein(e), rene, reen [fijn (gemalen), fijn (uitgelezen), zuiver] 1200} oudsaksisch hreni, oudhoogduits (h)reini, oudfries rene, oudnoors hreinn, gotisch hrains; buiten het germ. latijn cernere [zeven, onderscheiden], grieks krinein [scheiden, schiften, onderscheiden], oudiers críathar [zeef], welsh crwydr [idem], gogrynu [zeven]. De uitdrukking de reinen is alles rein is ontleend aan de eerste brief van Paulus aan Titus, 15.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

rein bnw., mnl. reine, rêne, os. hrēni, ohd. hreini, reini (nhd. rein), ofri. rēne, on. hreinn, got. hrains. Het zwits. en rijn-frank. bewaren nog de oude bet. ‘fijn gemalen, gezeefd’. — Germ. *hraini is afgeleid van de idg. wt. *(s)kerei ‘scheiden, ziften’, vgl. lat. cerno (< *crino) ‘scheiden, zeven’, gr. krínō ‘scheiden, beslissen’, verder lat. cribrum, oiers criathar ‘zeef’, vgl. ohd. rītera (nhd. reiter) ‘grote zeef’, oe. hridder, hriddel ‘zeef’ (IEW 946) — Zie ook: rijten.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

[Aanvullingen en Verbeteringen] rein. De idg. basis was qri- blijkens oppersorb. křida, nedersorb. ksˊida “zeef”. Verder hierbij lett. krët en kreims (zie rijm I)?

rein bnw., mnl. reine, rêne. = ohd. (h)reini (nhd. rein), os. hrêni, ofri. rêne, on. hreinn, got. hrains “rein”, eig., zooals nog rijnfrank. zwits.: “fijn gemalen, gezeefd”; vgl. ook os. hrên-kurni o. “triticum”. Germ. *χraini- van de basis ḱri- of qri-, waarvan ook kymr. gwa-gr, go-gr “zeef”, go-grynu “zeven”, lat. cerno (*crino) “ik scheid, zeef, onderscheid, erken”, gr. krínō “ik scheid, onderscheid, oordeel” en ags. hrîdder, hrîddel o. (eng. riddle), ohd. rîtera v. (nhd. reiter), ier. criathar, lat. crîbrum “zeef, gr. krēséra (η < êi; vgl. ’t lat. perfectum crêvi) “fijne zeef”. Oi. çréṇidan (Ṛgveda 10, 20, 3) is als “met reine tanden” hierbij gebracht, de bet. is echter veeleer “wiens tanden een rij vormen” en dan is ’t niet verwant. Zie rijm I. Van rein zijn twee ww. gevormd: 1. got. hrainjan, ohd. (h)reinen “reinigen”, 2. ohd. (h)reinôn, os. hrênon “id.”. Mnl. reinen, rênen “id.” kan op beide teruggaan; ’t vocalisme staat onder invloed van rein. Hiervoor nnl. reinigen, een reeds mnl. mhd. mnd. ww. (vgl. eindigen).

C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag

rein. Oppersorb. křida ‘zeef’ wijst op idg. q. Zie nog rijm I. v.Wijk Aanv.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

rein bijv., Mnl. rene, Os. hrêni + Ohd. reini (Mhd. reine, Nhd. rein), Ofri. réne, On. hreinn (Zw. en De. ren), Go. hrains, van wrt. hrī = ziften + Gr. krínein, Lat. cernere = scheiden, cribrum, Oier. criathar = zeef: Idg. wrt. krei̯. Uit On. intensief hreinsa (= reinigen) komt Fr. rincer.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

rein 1, zn.: nageboorte bij een koe. Zelfstandig gebruik van het bn. rein ‘zuiver, schoon’. Vgl. Vlaams schoon, schone, schoonsel ‘nageboorte van een rund’. De betekenis is ‘van onzuiverheid, van de ingewanden ontdaan’. Vgl. ook Vl. schonemaken ‘goedaardige afscheiding geven na het kalven’ (Debrabandere 2005). Vgl. het antoniem voel, vuil.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

reen (W), bw.: helemaal. M.n. reen af, op, uit, weg 'helemaal af, op, uit, weg'. Mnl. alreine, alrene 'geheel en al', Vnnl. reyn-uut 'helemaal leeg, op' (Kiliaan). Afgeleide bet. van Ndl. rein 'zuiver'. Mnl. rein(e), rene, reen, Ofri. rêne, Os. hrêni, Ndd. rên, Ohd. (h)reini, On. hreinn, De., Zw. ren, Got. hrains. Vgl. D. das ist reiner Wahnsinn 'dat is helemaal waanzinnig, volledige waanzin'.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

rein: skoon, suiwer; (fig.) onskuldig; Ndl. rein (Mnl. reine/rēne), Hd. rein, hou verb. m. Lat. cernere, “beslis; skei”, en Gr. krinein, “beslis; sif, skei”, alg. ouer bet. “sif, skei”; verder verb. m. krisis, kritiek, kritikus, kritiseer.

Thematische woordenboeken

J. van de Kamp en J. van der Wijk (2006), Koosjer Nederlands: Joodse woorden in de Nederlandse taal, Amsterdam; inclusief ongepubliceerde aanvullingen door de auteurs

raan: rein, schoon; raanmacher: schoonmaker | < Westjidd. < Mhd. reine (oorspr. gezeefd, geschift, uitgelezen, zuiver, vgl. Gr. krinein: (onder)scheiden).

— De visverkopers zijn omgeven door hun adjudanten. In de Vissteeg vindt een geïmproviseerde, maar goed werkende arbeidsdeling plaats. De visvrouwen verkopen; méér doen ze niet. Als de koop tot stand is gekomen, roepen ze ‘raanmachers’. Raanmachers zijn de schoonmakers. Voor een paar centen maken ze de vis schoon, en voor een cent extra maken ze de vis goed schoon, met water en een borstel. (MEYER SLUYSER, 1957)

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

reinste (je --) (Duits der reinste)

S. Theissen (1978), Germanismen in het Nederlands, Hasselt

rein

In het Nederlands wordt rein soms in verschillende betekenissen gebruikt, die eigen zijn aan het Duitse ‘rein’, dat een groter betekenisveld heeft:

a. Rein als bijwoord, in de zin van ‘zuiver, louter, uitsluitend’: ‘de rein orchestrale gedeelten van een dramatisch werk...’.

De puristen beschouwen dit gebruik als een germanisme. Het is echter niet zeer gebruikelijk. Trouwens, geen enkel woordenboek heeft deze betekenis van rein opgenomen.

b. Rein als muziekterm (adjectief en bijwoord) in de zin van ‘zuiver’: ‘reine tonen, intervallen’.

Tot in de jaren ’30 werd er geen bezwaar gemaakt tegen deze betekenis van rein. Volgens het WNT was ze reeds in de 18e eeuw bekend. Vanaf 1940 wordt ze echter meestal als een germanisme gebrandmerkt. Verschueren is het enige algemene verklarende woordenboek dat ze ook nu nog als goed Nederlands aanvaardt.

Men vindt deze betekenis van rein ook nog als technische term in muziekwoordenboeken (bijv. Elsevier’s Dictionary of Cinema, Sound and Music, Amsterdam, 1956) maar in de algemene taal is ze ongewoon.

c. Je (de) reinste, in de zin van ‘louter’:

‘Het is je reinste verlakkerij voor deze feiten enkele betrokken para’s te beschuldigen.’ (De Nieuwe, 3.11.72, p. 8)

De meeste puristen beschouwen deze uitdrukking als een germanisme (D. ‘(der) reinste...’). Sinds de jaren ’40 is Koenen het daarmee eens. Van Dale, Jansonius en Weijnen aanvaarden je reinste echter als correct Nederlands. Andere woordenboeken (Kramers en Verschueren) hebben ze niet opgenomen. Ze wordt dus nog niet algemeen aanvaard.

Nochtans wordt je reinste zo vaak gebruikt (overigens vaker dan de reinste, de enige vorm waarvoor het Duits een parallelvorm heeft), dat men het gerust als ingeburgerd mag beschouwen.

d. In ’t reine komen, geraken, zijn:

Ook deze uitdrukking wordt soms als een germanisme (D. ‘ins reine kommen’) beschouwd voor ‘tot een oplossing of een accoord komen resp. gekomen zijn (met)’.

Ze wordt voor het eerst in de jaren ’30 gesignaleerd. Van Dale en Jansonius aanvaarden ze reeds als correct Nederlands. In de andere woordenboeken vindt men ze nog niet.

Iets in het reine brengen (dat volgens het WNT eveneens aan Duitse invloed te wijten is) wordt daarentegen algemeen aanvaard.

H. Beem (1975), Resten van een taal: woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch, Assen

raan rein, schoon; nhd. rein.

A. Moortgat (1925), Germanismen in het Nederlandsch, Gent

rein. ― Zeer dikwijls komt het woord rein, in het Duitsch, als bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord voor in een verband, waar onze taal bij voorkeur zuiver, klaar of iets dergelijks zou bezigen; want in het Nederlandsch blijft het gebruik van rein beperkt binnen zekere grenzen, die men wel niet met volkomen juistheid kan aanwijzen, maar welke door het taalgevoel toch min of meer bepaald worden. Hieronder is de ruime, al te overdrachtelijke opvatting van het woord kennelijk gevolgd naar het Duitsch en ongetwijfeld af te keuren.
|| Als er in de rein orchestrale gedeelten van een dramatisch werk beschrijvende muziek aanwezig is, heeft men het volste recht deze tot de programmamuziek te rekenen, Ant. Averkamp in St. o. E., I, 28, 219 (men zegge als er in de zuiver orchestrale gedeelten enz.). De ordonnantiën, plakkaat- en charterboeken, van rein bestuurlijken aard, kunnen onder geene der drij bovengemelde reeksen gerangschikt worden, H. van Houtte in Dietsche Warande en Belfort, 3, 396 (er wordt vereischt van zuiver bestuurlijken aard). “Het is klaarblijkelijk dat hetgeen door een poëem van dien aard in roering gebracht wordt onze wil is, en niet het reine erkenningsvermogen”, Hugo van Walden in Het Boek, 1907, 2, 2 (men zegge en niet louter het kenvermogen of en niet bloot het kenvermogen). “... daarom wordt ... het object aan de reine, belanglooze betrachting overgeleverd”, 4 (ik zou zeggen aan de zuivere, belanglooze beschouwing). Hij (t.w. onze boot) snééd het water; gooide het om, ... tot we snelden door de reinste Brusselsche kant. Fransjes en kragen ... dreven ruischende en plooiende boven de zee enz., H. Linnebank in De Lelie, 7, 193 (men zegge b.v. door de schoonste Brusselsche kant of door klare Brusselsche kant). Maar hoe dit zij, ’t is in ieder geval een aprocief Evangelie, zoo aprocief als er een is, de reinste willekeur, ontbloot van alle goddelijk en menschelijk gezag, J. A. S. van Schaik in St Greg.-Bl., 38, 1, 209 (waarom niet louter willekeur enz. met weglating van het lidwoord?). Maar hun Sanctus met dien groot doenden en niets zeggenden orgelbas is toch de reinste gedachteloosheid, 12, 200 (hier zou passen is toch louter of klinkklare gedachteloosheid). “Want hoe weinig bezitten wij en zijn wij, dat wij in den reinsten zin des woords ons eigendom kunnen noemen! Dr C. J. Wijnaendts Francken in De Nieuwe Gids, 7, 77 (hier past in den waren of in den echten zin des woords). Maar de Heer bewáre hem voor een rijksopvoedingsgesticht; dat is je reine hoogeschool voor de boeven; wat de één daar niet weet, leert ie wel van den ander, en als volleerde misdadigers komen ze d’r uit, M. J. Brusse, Boefje, 130-131 (hier gewenschte of echte hoogeschool). Zijn beroemdste werk is de Missa papae Marcelli, die als een meesterwerk van reine harmonie en gevoelvolle melodie mag aanzien worden, A. Wilford, Beknopte Gesch. der Muziek, 10 (hier zuivere harmonie).

T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend

Rein, van den Germ. wt. hri = zeven, ziften, met een zeef zuiveren; vandaar: gezuiverd.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

rein ‘zuiver’ -> Negerhollands rein ‘zuiver’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

rein* zuiver 0797 [Claes]

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1172. Klein maar rein,

d.w.z. klein maar fijn, keurig; vgl. Harreb. I, 413: wel klein, maar rein of niet hoe klein, maar hoe rein (Cats I, 463). Bij Van Dale staat ook opgegeven klein en rein, in den zin van netjes, proper. Hier heeft klein nog de oude beteekenis bewaard, die het in de middeleeuwen ook had, nl. die van fijn, sierlijk (vgl. eng. clean; het ndl. kleinood; hd. Kleinod; Kleinschmied), zoodat beide adjectieven thans ten onrechte eene tegenstelling vormen, zooals blijkt uit de verbinding klein en rein, die voorkomt in Spieghel's Byspr. Alm. op 18 Aprilis; zie Suringar, Erasmus, LXXXIV; De Brune, 123: reyn en kleyn. Ook in het hd. klein, aber rein; nd. klein und rein; klân on rân (Eckart, 269).

1923. Den reinen is alles rein,

d.i. ‘er zijn geen dingen onrein in zichzelven; zij worden het eerst voor hem, die bij het gebruik zondige gedachten koestert, die ze tot verkeerde doeleinden aanwendt: niet aan de voorwerpen kleeft de zonde, maar van de gezindheid, waarmede men iets doet, hangt alles af’. De uitdr. is ontleend aan Tit. I, 15: ‘alle dingen zijn wel reyn den reynen’, welke bijbelplaats wel eens te onrechte gebezigd wordt, om de deelneming aan hetgeen onheilig en onrein is, te verontschuldigen. Zie Rom. XIV, 14; Zeeman, 422; Laurillard, 98; Villiers, 104; fr. tout est pur à ceux qui sont purs; hd. dem Reinen ist alles rein; eng. unto the pure all things are pure.

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

(s)ker-4, (s)kerǝ-, (s)krē- ‘schneiden’, (s)ker-bo- ‘schneidend’, kor-tu- ds., skorā- ‘Abschnitt’, kori- ‘beißendes Tier’, skor-do- ‘steil’, skor-do- ‘abgeschnitten’, (s)kr̥-tā- ‘Spalt, Höhle’, kr̥-t-tó- ‘geschnitten’, kr̥̄-nó- ‘abgeschnitten’

I. A. Ai. ava-, apa-skara- ‘Exkremente (Ausscheidung)’; kr̥ṇāti, kr̥ṇōti ‘verletzt, tötet’ (lex.), utkīrṇa- ‘ausgeschnitten, eingeritzt’, samutkīrṇa- ‘durchbohrt’; ai. cárman-, av. čarǝman- ‘Fell, Haut’; vermutlich ai. kr̥vi- (unbel.) ‘ein Webergerät’ (: russ. dial. červь ‘Sichel’, lit. kir̃vis ‘Axt’ (?);
arm. k’orem ‘ich kratze’, k’erem ‘kratze, schabe’;
gr. κείρω (κερῶ, ἐκάρην, κέκαρμαι, καρτός) ‘abschneiden; scheren; abfressen’, κέρμα n. ‘Schnitzel, kleine Münze’, κορμός m. ‘(abgeschnittener) Klotz, Rumpf’, κορμάζω ‘zerstückle’; κόρις m. ‘Wanze’ (= russ. korь f. ‘Motte’: ‘schneidend, beißend, zerbeißend’); Gen. καρός ‘Nichts’ in τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ, vgl. auch καριμοίρους· τοὺς ἐν μηδεμιᾳ̃ μοίρᾳ … Hes., ferner ἀκαρί n. ‘Milbe’, ἀκαρής, ἀκαριαῖος ‘winzig’, Hes.; ‘schneidend’ scheint die Grundbed. von κάρνος und κάρ ‘Laus’ Hes.; zu letzterem vielleicht κάρον, κάρος ‘Kümmel’ (von der Ähnlichkeit des Kümmelkornes mit einer Laus); mit gr. κώρυκος ‘Ledersack’ vgl. ir. curach ‘Hautboot’, cymr. corwg, cwrwg ds. aus *kŏrukos; vgl. ferner aisl. hǫrr ‘Leinenkleid’, ahd. harra ‘Sack’; mit einer Bed. ‘schneidender Hohn’ hierher κέρτομος ‘höhnend’, κερτομέω ‘höhne, lästere’ (*κερ-στομος ‘ein Lästermaul habend’? im 1. Glied ein Wznomen [s]ker-, oder ein -[e]s-St. *ker-s-); σκέραφος, κέραφος ‘Tadel’ Hes., σκέρ-βολος· λοίδορος, σκερβολεῖ· ἀπατᾳ̃ Hes., σκερβόλλω ‘schmähe’;
alb. hirrë f. ‘Molke’ (*sker-nā; das h nach harr); Lidén KZ. 61, 9 f.;
alb. sh-kjer ‘reiße auseinander’, harr (*skor-n-) ‘schneide aus, jäte’, tsharɛ ‘verderben, verwüsten, sich trennen’, tshartës ‘Scharfrichter’, dehnstufig korr, kuarr (*kēr-n-ō) ‘schneide ab, ernte’;
lat. corium ‘dicke Haut, Balg, Leder’; carō, carnis f. ‘Fleisch’, ursprüngl. ‘Stück Fleisch’ wie Pl. carnēs; umbr. karu ‘Teil’, Dat. karne, Abl. Pl. karnus ‘carnibus’, osk. carneis ‘partis’; umbr. kartu ‘distribuito’; lat. curtus ‘verkürzt, verstümmelt’ (*kr̥-tó-);
air. scar(a)im (*skerā-mi) ‘ich trenne’, cymr. ysgar ‘Trennen’, gwa-sgar ‘zerstreuen’; Kaus.-Iterativ air. scu(i)rim ‘spanne die Pferde ab’, scor ‘Gehege für abgespannte Zugtiere’; auf einem to-Partiz. dazu beruht mir. aurscartad (*air-uss-scart-) ‘Fegen, Reinigen’, diuscart(a)im (*dī-uss-scart-) ‘entferne’; cymr. ysgarthu, dyscarthu ‘reinigen’, ysgarth ‘Kehricht, Spülicht’, carthen ‘purgatoria’ u. dgl.; mir. scairt ‘Netz um die Gedärme, Zwerchfell’; ir. cert ‘klein’; nicht sicher belegt ist mir. coire ‘Schwert’ (s. unten got. haírus); ir. curach, cymr. corwg, cwrwg ‘Hautboot’ zu gr. κώρυκος? s. oben;
aisl. skera ‘schneiden, stechen, abmachen’, ahd. sceran ‘scheren, abschneiden’, ags. scieran ds., as. sker-sahs ‘Schermesser’; ahd. scero ‘Maulwurf’, nhd. Schermaus, norw. vatn-skjer u. dgl. ‘Spitzmaus’ (vgl. unten ags. scierfe-mūs ‘Spitzmaus’); Kaus.-Iter. ahd. scerian, as. skerjan, ags. scierian ‘zuteilen, bestimmen’; aisl. skǫr f. ‘Haar; Rand; Ende’, ags. scearu f. ‘das Haarschneiden; Anteil’, ahd. scara ‘Heeresabteilung, Schar usw.’, mnd. schare f. ds. (daraus aisl. skǫr f., skari m. ‘Schar, Menge’); mit nicht klarer Bed.-Entw. ahd. haram-skara, as. harm-skara, ags. hearm-scearu ‘Strafe, Plage’;
ahd. scar, scaro m., scara f. ‘Pflugschar’, ags. scear m. n. ds., norw. skere (*skarjan-) ds.; aisl. sker n. (*skarja-) ‘Klippe’ (daraus mnd. schere f. ‘Felszacke, Klippe’, nhd. Schäre); ablaut. ags. score ‘(felsiges) Gestade, Küste’, scorian ‘hervorstehen, von Klippen u. dgl.’, mnd. schore, schare ‘Küste, Ufer’, woneben mit -rr-: ahd. scorra ‘schroffer Fels’, scorrēn ‘hervorragen, von Felsen oder Knochen’;
aisl. skarðr ‘beschädigt, verstummelt, verringert’, as. skard ‘zerhauen, verwundet’, ahd. scart, mhd. schart ‘zerhauen, schartig’, ags. sceard ds., aisl. skarð n. ‘Scharte, Loch, Mangel, Schade’, mhd. nhd. scharte, ags. sceard n. ‘Bruchstück’, ablaut. aisl. skorða f. ‘gespaltener Stab’, ‘am oberen Ende gespaltene Stütze’ (vgl. in ähnlicher Bed. mnd. schore, schare ‘Strebepfahl, Stütze’ = engl. shore);
aisl. skor f. ‘Einschnitt, Kerbe, Riß’, mnd. schore m. ds., nnd. schör, schär ‘zerbrechlich, spröde’;
aisl. skyr n. (*skurja-) ‘geronnene Milch’ (: skera-sk ‘sich scheiden = gerinnen’); skurðr m. ‘das Schneiden’; ahd. skerm, skirm ‘Schild (‘*aus Häuten’), Schutz, Bedeckung’, mhd. scherm, schirm, ahd. skirmen (*skirmjan), as. biskirmian ‘beschirmen’;
s-los vielleicht aisl. hǫrund n. ‘Fleisch’; mhd. häre, härwerherb’ (‘schneidend vom Geschmack’; urgerm. *har-wa in finn. karvas ‘herb’); got. haírus, aisl. hjǫrr, ags. heoru, as. heru m. ‘Schwert’ (s. oben mir. coire);
dehnstufig ahd. scār, scāra, Pl. scāri ‘Schere’, as. skāra f. ds., ags. scēar ‘Pflugscher’, Pl. scerero, aisl. skǣri n. Pl. ‘Schere’, hrǣ-skǣrr ‘in Leichen hackend (Adler)’; mhd. schuor f. ‘Schur’, aisl. skø̄ra ‘Kampf’;
lit. skiriù, skìrti, lett. šḱir̃t ‘trennen, scheiden’, lit. karnà f. ‘Lindenbast’, lett. àizkar̂t ‘anrühren’; lit. kę̃ra, kẽro, kérti ‘sich loslösen’; skarà ‘Fetzen, Lumpen’; apr. kērmens ‘Leib’ (s. unten); lit. kir̃vis, lett. cirvis ‘Axt’; vermutlich vom Begriff der abgespaltenen Hautschuppe aus: lit. karaĩ Pl. ‘Steinpocken’ (slav. Lw.?), prakarùs ‘maserig, vom Holz’;
russ. korь f. ‘Masern’ und ‘Motte’ (‘*Schererin’); aruss. kora ‘Rinde’, russ. usw. korá ‘Rinde, Kruste’; wovon u. a. ksl. koricę Pl. ‘Zimt’, russ. koríca ds., kórka ‘Schale, Rinde, Kruste’, korětь ‘hart werden’, bulg. koráv ‘steif, hart’, serb. o-kòreti se ‘steif, hart werden’ usw. (aksl.korьcъ ‘ein Hohlmaß’, russ. koréc ‘Mühlkasten; Schöpfkelle usw.’, slov. korec ‘Körbchen u. dgl.’; vielleicht zu ai. carú- ‘Kessel’ usw., s. ker-);
russ. dial. červь ‘Sichel’ (= lit. kir̃vis, ai. kr̥vi-, s. oben); bsl. *kermen- und keru̯a- n. ‘Bauch, Leib’ in apr. kērmens m. ‘Leib’; slav. *červo n. in aksl. črěvo ‘Unterleib, Bauch’, russ. čerëvo ds. usw. (ursprüngl. ‘ausgeschnittene Tiereingeweide’); fraglich aksl. črěvьjь ‘Sandale’, russ. alt čerevьji Pl. ‘Schuhe’ usw. (*’Haut, Leder’?);
ksl. krъnъ ‘verstümmelt’, okrъniti ‘amputieren’, russ. dial. kórnyj ‘von kleinem Wuchs, kurz’, kornátь ‘stutzen’, (usw. = ai. -kīrṇa-); vermutlich (als ‘abgeschnittene Stange’) aksl. krъma ‘Steuerruder, Hinterende des Schiffes’, r. kormá ‘Schiffshinterteil’ usw.; vielleicht r.-ksl. črěnъ ‘Handgriff’, russ. čéren ‘Heft, Stiel, Griff eines Messers; Pfropfen’.
B. Dentalerweiterungen:
α) (s)ker-d-:
Illyr. Scordus (mons), Σκάρδον (ὄρος): lit. skardùs ‘steil’ s. unten (Jokl, Eberts Reallex. 6, 37); air. scerdid ‘kratzt ab’;
nach den gespaltenen Wurzelknollen: gr. σκόρ(ο)δον n. ‘Knoblauch’, alb. hurdhë, hudhrë ds. (*skord-);
ahd. scherze, scherzel ‘abgeschnittenes Stück’; ahd. scurz ‘kurz’ (mhd. schürzen ‘kürzen’, schurz ‘gekürztes Kleidungsstück’, nhd. Schurz, Schürze), ags. scort ‘kurz’, scortian ‘kürzer werden, fehlen, mangeln’ (scyrte f. ‘Schurz, Hemd’; engl. short ‘kurz’, shirt ‘Hemd’), aisl. skorta ‘fehlen, mangeln’, skort n., skortr m. ‘Mangel’;
mit anderer Vokalstellung (Einfluß von germ. *skraut-, *skrut-?) mnd. schratelen ‘zerschneiden’;
lit. skerdžiù, sker̃sti ‘(Schweine) schlachten’, lett. šḱę̄ržu, šḱe’rst ‘spalten, aufschneiden’, lit. skérdžiu, skérdėti ‘Risse bekommen’, ablaut. skardýti ‘schroten’; skardùs ‘steil’, skar̃dis m. ‘steiles Ufer’ (s. oben illyr. Scordus), skurdùs ‘schmerzlich’, nu-skur̃des ‘zerlumpt’, ostlit.skurstù, skur̃sti ‘Mangel leiden’; lett. skārdît ‘zerteilen’, lit. suskir̃dusios kójos ‘aufgesprungene Füße’, apr. scurdis ‘Bicke, Mühleisen’, aksl. o-skrъdъ m. ‘Werkzeug zum Behauen der Steine’, russ. oskórd ‘großes Beil’, skorodá ‘Egge’, čech. oskrd ‘Mühleisen, Spitzhammer’; nas. lit. skrándas ‘alter Pelz’, skrañdis ‘Viehmagen’, lett. skrandas Pl. ‘Lumpen, Lappen’, apr. scrundos Pl. ‘Schere’.
Über sker-dh- s. u. bes. Schlagwort.
β) (s)ker-t-, (s)kre-t-:
Ai. kr̥ntáti jünger kartati ‘schneidet’ = av. kǝrǝntaiti (daneben kǝrǝnaoiti = ai. kr̥ṇōti, oben S. 938) ‘schneidet; schindet’; Partiz. Perf. Pass. kr̥ttá- (av. -kǝrǝsta-); ai. kartanam ‘das Schneiden’, kr̥tí- m. oder f. ‘Messer’, av. karǝti- ‘Messer’, npers. kārd ds.; ai. karta- m. ‘Trennung, Unterscheidung’, kartá- m. ‘Grube, Loch’ (kāṭá ‘Tiefe, Grund’ daraus mind. Entw.), vielleicht av. -kaša- ‘Bucht’; es können partizipiale to-Bildungen zur kürzeren Wzf. sker- vorliegen; ai. kŕ̥tti- f. ‘Fell’, ni-kr̥tti- ‘Niedermetzlung’; ai. kŕ̥tvaḥ ‘...Male’, -kŕ̥t z. B.sa-kŕ̥t, av. ha-kǝrǝt̰ ‘einmal’, ursprüngl. ‘mit einem Hieb’, wie in ai. sakr̥d-āchinná- ‘auf einmal abgetrennt’, av. hakǝrǝt̰-ǰan- ‘auf einmal tötend’ (vgl. aksl. kratъ ‘mal’, lit. kar̃tas ds.);
ai. kaṭu- (mi. aus *kart-u-) ‘(*schneidend) scharf, beißend’ (: lit. kartùs ‘bitter’);
arm. k’ert’em ‘ziehe die Haut ab, schäle ab’;
alb. kjëth ‘schere’ (*kertō);
lat. cortex ‘Rinde, Borke’, scortum ‘Fell, Tierhaut, Hure’, cēna ‘Mahl’ = osk. kersnu ‘cēna’, kerssnaís ‘cēnis’ (*kert-snā ‘Portion’); umbr. śesna ‘cēnam’, çersnatur ‘cēnāti’;
ahd. herdo ‘vellus’, ags. heorda m. ‘Fell’, nhd. schweiz. herde, härde ‘Schaf- oder Ziegenfell’; ags. herðan Pl. ‘Hoden’ (‘*Hautsack’; aus *haruþjan) mit anderer Vokalstellung aisl. hreðjar Pl. ‘Hodensack’; vielleicht hierher auch got. hairþra, ahd. herdar n., ags. hreðer m. ‘Eingeweide’; Dehnstufe der 2. Silbe in mnd. schrāt (-d-) ‘ein in der Länge abgeschnittenes Stück’, schrāden ‘abschneiden’, schrāt (-d-) ‘schräg (eine andere Linieschneidend)’; allenfalls to-Partiz. zur Basis skrē-;
nasaliert (germ. *skrenþ-, vgl. ai. kr̥ntati): ahd. skrindan, -tan ‘bersten, Risse bekommen’, norw. skrinda ‘Kerbe’; schwundstuf. ahd. scrunda, -ta ‘Spalte, Riß’, nhd. Schrund(e), norw. skrunda ‘Kiste’; mit Abtönung mhd. schranz(e) ‘Riß, Schlitz, geschlitztes Gewand’ (ahd. *scrantussa, vgl. scruntussa ‘Riß’); wfries. schrander ‘scharf’ (von Verstand), usw.; ohne s-: mnd. uprinden ‘aufbersten’ (von Wunden);
lit. kertù kir̃sti ‘haue scharf, schlage heftig’, kir̃stas ‘geschlagen’, lett. cę̄̀rtu, cìrst ‘hauen, hacken’; lit. kir̃tis ‘Hieb’, apr. kirtis ds., lit. ker̃slas ‘Aderlaßeisen’ (*kert-s-lo-), daneben ker̃stas ‘Lanzette’; apr. kersle ‘Haue, Axt’ (= russ. čéresló usw.); lit. karsa ‘Höhle’(*kartsā), lit. kartùs, apr. Nom. Pl. kārtai ‘bitter’; apr. scordo (überliefert stordo) ‘Schwarte’ d. i. ‘menschliche Kopfhaut’ (balt. *skartā); lit. kertùkas ‘Spitzmaus’ (: klr. čertéć ‘große Haselmaus’, vgl. vom einfachen *sker- ahd. scero ‘Maulwurf’ usw.); lit. kar̃tas ‘mal’, víens kart víens ‘einmal eins’, lett. viênkā̀ršs ‘einfach’ (s. oben zu ai. kŕ̥tvas, -kr̥t), lit. kartà ‘Lage, Schicht’, lett. kā̀rta ‘Ordnung, Schicht, Lage’; lit. kirtas ‘Tierlager’;
als ‘abgeschnittenes Stück Holz’ lit. kártis ‘Stange’, lett. kãrts ds., apr. kartano f. ds.; balt. *karta- ‘Trog’ (daraus finn. kartta ds.) in apr. pra-cartis m. ds., lit. prã-kartas ds.; daneben urslav. *karūta- n. ‘Mulde, Trog’ in ksl. koryto ‘alveus’, russ. korýto ‘Trog, Mulde’ usw.; mit durch das Nasalpräsens bedingter anderer Vokalstellung lit. krintù, kritaũ, krìsti ‘abfallen, von Blättern, Früchten’ (vgl. ai. kr̥ntátram ‘Kluft, Spalte, Zerklüftung’);
aksl. na-črъtati ‘ὑπογράψαι’, russ.-ksl. črъtu, črěsti ‘schneiden’, russ. alt o-čeresti ‘eine Grenze bestimmen’ (usw.); klr. čertéć ‘große Haselmaus’ (vgl. oben zu lit. kertùkas); klr. čeresló, poln. trzosło ‘Pflugmesser, Sech’, sloven. črė́slo, čech. tříslo ‘Gerberlohe’; vielleicht russ. alt čerešča, mbulg. (ablaut.) o-črьšta, o-črъšta ‘Zelt’ (wenn ‘aus Fellen oder Rinde’, *k(e)rst-i̯-ā, vgl. ai. kŕ̥t-ti-); vielleicht russ. (usw.) čerët ‘Schilfrohr’ (von den schneidenden Blättern); ksl. kratъ-kъ (= ai. kaṭu-, lit. kartùs), russ. korótkij ‘kurz’ (usw.); aksl. sъ-kraštǫ, -kratiti ‘verkürzen; sich kurz fassen, endigen’; aksl. kratъ in tri kraty ‘dreimal’ usw., poln. trzy-kroć ds. (usw., s. oben zu lit. kar̃tas ‘mal’);
hitt. kartāi- ‘abschneiden, beseitigen’.
Über vielleicht verwandte Worte für ‘quer’ s. unter *skert-s- ‘quer’.
C. Gutturalerweiterung:
*krok-no- in cymr. croen ‘Haut’, Pl. crwyn, acorn. croin ds.; croinoc ‘rubeta’ > corn. cronek ‘crapaud’ neben *krok-inā in gall.-lat. crocina ‘mastruca’, aksl. kruzno, russ. korzno ds.; daraus entlehnt ahd. krusina, kursinna (wozu nhd. Kürschner), afries. kersna, spätags. crus(e)ne ‘Pelzrock’, mlat. crusina; *krokkeno- in mir. crocann, nir. croiceann ‘Haut’, bret. kroc’hen, mcorn. crōghen ds.
D. Labialerweiterungen:
α) (s)kerb/h/-, (s)kreb(h)-:
Mir. cerb ‘scharf, schneidend’, cer(b)aim ‘schneide’;
ags. sceorpan ‘kratzen, nagen’ (wohl auch ‘*schneiden’, vgl. sceorp ‘Kleid’); aisl. skarpr ‘eingeschrumpft, mager, stark, scharf’, ags. scearp, as. skarp ‘scharf, rauh, bitter’, ahd. scarf, scarph, mhd. scharf, -pf ‘rauh, schneidend’; ahd. skurfen, scurphen, mhd. schür(p)fen ‘aufschneiden, ausweiden, (Feuer) anschlagen’, nhd. schürfen;
bsl. *skirbā f. ‘Ritze’ (*skerbhā) in lett. šḱir̃ba f. ‘Ritze, Spalte’, ablaut. šḱerbala und skarba f. ‘Splitter’ und skar̂bs (= nhd. ‘scharf’) ‘scharf, rauh’; dazu lit. skirbti ‘sauer werden’, lett. šḱerbs ‘herb, sauer’; slav. *ščьrbъ m., *ščьrba f. in poln. szczerb m. ‘Scharte, Kerbe’, slov. ščȓb ‘schartig’, ščŕba ‘Scharte’ usw.; russ. ščerbá f. ‘Riß, Scharte, Narbe’;
bsl. *skurbā (*skorbhā) in lit. žem. skur̃bti ‘im Elend sein’, skur̃bė f. ‘Gram’, lett. skùrbstu, skùrbt ‘ohnmächtig werden’; slav. *skъrba f. in slov. *škŕba ‘Scharte, Zahnlücke’, auch slav. skъrbь f. in aksl. skrъbь, russ.-ksl. skъrbь, serb. skȓb, russ. skorbь ‘Gram, Sorge’, skórbnutь ‘welken, kränken’, slov. skrbẹ́ti ‘sorgen’;
lat. scrobis m. f. ‘Grube’; ags. screpan ‘kratzen’, mhd. schreffen st. V. ‘reißen, ritzen, kratzen’; aisl. skrapa (*skrapōn) ‘scharren, kratzen, schaben’, mnd. schrapen ds., mhd. schraffen ‘die Haut ritzen, schröpfen’, schrapfe (*skrappṓ) ‘Werkzeug zum Kratzen’, wovon schrapfen ‘striegeln’, mnd. schrappen ‘schaben, kratzen’; mhd. schrepfen (*skrapjan), nhd. ‘schröpfen’;
lit. skrebė́ti ‘rascheln, rauschen’, lett. skrabt ‘aushöhlen, kratzen, schaben’, skrabinât ‘benagen’, skribinât ds. (Neubildung aus *skrebinat); lit. átskrabai m. Pl. ‘Abfall’; russ.-ksl. o-skrebъ ‘abgeschabt habend’, russ. skrebú, skrestí (skrestь, auch skrebátь) ‘schaben, kratzen’, Iterat. čech. škrabati ‘kratzen’;
mit Reduktionsstufe: cymr. crafu ‘kratzen, reiben, ausbeuten’; lett. kribinât ‘abnagen’;
dehnstufig: skrēbh-, skrōbh-, mit r-Suffix der Name der Hainbuche (nach dem gesägten Blatt): alb. shko-zë (*skrēbh-r-), apr. scober-wis (*skrōbher-), lit. skrúoblas (*skrōbh-ro-), jünger skroblùs, aber lett. (mit sekundärem ā) skābardis, skābarde (*skrōbhar-) ‘Rotbuche’, s. Jokl WuS. 12, 71 ff., und vgl. lit. skir̃pstas unten S. 945;
schwundstufig gr. σκαρφᾶσθαι· σκεδάννυσθαι Hes.;
vgl. auch gerbh-, oben S. 386, und cymr. cramen S. 945.
β) (s)kerp-, (s)krep-:
Ai. kr̥pāṇa- m. ‘Schwert’, kr̥pāṇī f. ‘Schere, Dolch’; karpara- n. ‘Scherbe’ m. ‘Schale, Hirnschale’ (: apr. kerpetis ‘Schädel’, aksl. črěpъ ‘Scherbe’, ahd. scirbi ‘Scherbe’);
alb. karpë, karmë (*korp-n-) ‘Fels, Klippe’ (vgl. lat. saxum : secō; unsicherer krep, shkrep ‘Fels, Abhang’); dazu thrak. Καρπάτης ὄρος ‘Karpaten’;
gr. καρπός ‘Frucht’ (‘Abgeschnittenes, Abgepflücktes’), καρπίζομαι, καρπόομαι ‘ernte’; κρώπιον ‘Sichel’ (idg. *krōp-); mit s- wahrscheinlich σκορπίος ‘Skorpion, ein stachliger Seefisch’;
lat. carpō, -ere ‘rupfen, abpflücken’, ursprüngl. ‘abtrennen’, gloss. scarpo d. i. excarpo ‘eligo’, scarpinat ‘scripithaen’ (ags. ‘die Henne scharrt’); carpinus ‘Hainbuche’ usw. (nach dem gesägten Blatt); vgl. hitt. karpina- ‘ein Baum’;
mir. corrán ‘Sichel’, cirrim ‘schlage ab, verstümmle’ (-rr- aus -rp-) vielleicht ir. corr, cymr. cor ‘Spitze’ (: σκορπίος);
ahd. herbist, ags. hærfest ‘Herbst’ (‘Zeit des Pflückens, Erntens’; wohl ein Superlativ *karpistos ‘am besten zum Pflücken geeignet’); aisl. harfr m. herfi n. ‘Egge’;
mit s-: ags. sceorfan st. V. ‘beißen, zerfressen’, gesceorfan ‘zerreißen, schaben’; scyrft ‘das Schneiden’, ahd. scirbi, mhd. schirbe, später scherbe ‘Scherbe (*scharfkantig schneidend); Kopf, testa’ (s. oben zu ai. karpara-), mnd. scherve ‘Schale’; ahd. scerf, mnd. scherf ‘halber Pfennig, kleinste Scheidemünze’, nhd. Scherflein; ags. scearfian (*skarƀōn) ‘schaben, zerreißen’ = mnd. scharven (daneben scherven aus *skarƀjan) ‘in kleine Stücke zerschneiden’, ahd. scarbōn ds., mnd. scharf ‘Scherbe’, aisl. skarfr ‘schräges Endstück’, norw. skarv ‘Klippe’;
mit anderer Vokalfolge: ahd. screvōn ‘incidere’, mnd. schreve m. ‘Linie (‘*Ritzung’), Strich’, schwed. skreva ‘Felskluft’, aisl. skref n. ‘Schritt’ (‘*Kluft’); ags. scræf ‘Höhle’, mhd.schraf, schrave ‘zerklüftete Felsklippe’, mnd. schravel ‘spitzig, schroff’; mhd. scrove, schroffe m. ‘spitzer (*schneidender) Stein, Klippe’, rückgebildet nhd. Adj. schroff;
als ‘rissige, rauhe Haut’ hierher die Postverbalia aisl. skurfa f. ‘Schorf’, schwed. skorf, ags. skurf, scēorf m. ‘Schorf, Grind’ (zu scēorfan, s. oben), ahd. scorf ds. (daneben norw. skorpa ‘Kruste’, mhd. neben schorf auch schorpf aus geminiertem *skorp[p]-), vgl. lit. kárpa ‘Warze’, lett. kãrpa, kārpis ds.;
lit. kerpù, kir̃pti ‘mit der Schere schneiden’, Iterat. karpýti, atkarpaĩ, ãtkarpos ‘Schnitzel’;krapštýti ‘scharren, stochern’ (Schallwort?); lett. cę̄̀rpu, cìrpt ‘scheren’, cir̃pe f. ‘Sichel’; Iterat. kā̀rpît ‘scharren, die Erde aufwerfen’ (vgl. anord. harfr, herfi); apr. kerpetis ‘Schädel’ (vgl. ai. karpara-);
mit s-: lett. šḱērpêt ‘Rasen schneiden’, šḱērpis ‘Pflugmesser’, šḱērpele ‘Holzsplitter’, šḱirpta ‘Scharte’; mit reduktionsstuf. i: lit. skir̃pstas ‘Rüster’, apr. skerptus ds. (nach den gesägten Blättern), lit. skir̃pstus ‘Rotbuche’;
aksl. črěpъ ‘Scherbe’ (in den neueren slav. Sprachen z. T. auch ‘Schädel’); vermutlich auch urslav. *čъrpǫ, čer(p)ti in aksl. črъpǫ, črěti ‘schöpfen’ (‘mit einer Scherbe Wasser schöpfen’); russ. dial. čerp ‘Sichel’ wohl kontaminiert aus červ und serp m. ds.;
vgl. auch kerǝp- ‘Lappen’ oben S. 581.
E. (s)krē-m-, (s)krǝ-m-:
cymr. cramen f. ‘Schorf’ (mit -mm-), bret. crammen, cremmen ds. (das -mm- expressiv oder aus *-b-m-); mir. screm f. ‘Oberfläche, Haut’ (mit -mm-);
afränk. *scramasaks in ‘cultris validis quos vulgo scramasaxos vocant’ (Gregor v. Tours), vgl. auch scramis (neben scutis, spatis, lanceis, sagittis) in der Lex Visigothorum; mhd. schram f.’Schramme, Schwertwunde’, m. ‘Felsspalt, Loch’, schramen ‘aufreißen’; daneben mit mm : mnd. schram (-mm-) m. ‘Ritze, Kerbe’, schramme f. ‘Ritze, Schramme’ (daraus nhd. Schramme); ablaut. aisl. skrāma ‘Wunde, Schramme; Axt’;
lit. krãmas, lett. krama ‘Grind’; lit. krim̃sti ‘nagen, plagen’, lett. krìmst ‘nagen, klauben’;
ksl. pokromь ‘margo panni’, russ. kromá ‘Brotschnitte, Kante’, ksl. ukromь Adv. ‘singulatim’(‘*abgetrennt’), aksl. kromě Adv. ‘außen, draußen’; ablaut. russ. dial. kremь f. ‘Abschnitt des Waldes’;
vermutlich aksl. kremy, kremenь ‘Feuerstein’; lett. krems ds., ablaut. krams.
F. (s)ker-s-:
Hom. ἀκερσεκόμης ‘mit ungeschorenen Haaren’; att. κουρά̄ ‘das Abscheren der Haare’; κουρίς, -ίδος f. ‘Rasiermesser’, κούριμος ‘geschoren’, κουρεύς ‘Barbier’ usw., κουρίξ ‘bei den Haaren fassend’, κορσόν· κορμόν Hes., κορσόω ‘schere’, κορσωτός ‘geschoren’ usw.;
att. inschr. κουρον ‘lignum sectum’; αἱμακουρίαι ‘Blutopfer’, κούρειον ‘ein Opfertier’;
mir. cymr. usw. corr ‘verkümmert, zwerghaft’ (*korso-);
toch. A kärṣt-, В kärst- ‘abschneiden, zerstören’; hitt. karš-, karšii̯a- ‘abschneiden, verstümmeln’ usw.
II. i-Basis skerī̆-, skrē̆i-, skrī̆- ‘schneiden, scheiden’ auch speziell ‘durch Sieben Grobes und Feines scheiden’; s. oben gr. κείρω, καρῆναι, lit. skiriù.
α) Gr. κρί̄νω (*κρῐν-ι̯ω, vgl. Fut. κρῐνῶ, und lesb. κρίννω) ‘scheide, unterscheide, entscheide’, Partiz. κριτός; κρίμνον ‘grobes Mehl’ (‘das Gesiebte’), κρῖμα, κρίμα n. ‘Entscheidung, Urteil’, κριτής m. ‘Richter’, κρίσις f. ‘Entscheidung’, διακριδόν ‘abgesondert’; κρησέρα ‘feines Sieb’(Ableitung von *κρῆσις, *krē[i]-tis ‘crētiō, Sieben’);
lat. cernō, -ere ‘sichten, scheiden; deutlich wahrnehmen (unterscheiden), erkennen’ (*crĭ-nō); certus (= κριτός) ‘geschieden, entschieden, sicher, gewiß’, Perf. crē-vī- (wonach erst crētum), ex-crē-mentum ‘Ausscheidung’, screa (*skrēi̯ā) ‘Auswurf’, screāre ‘sich räuspern’; discrīmen ‘trennender Abstand, Zwischenraum; Unterscheidung; entscheidender, kritischer Augenblick’, crībrum ‘Sieb, Durchschlag’ (*krē̆i-dhrom);
air. criathar (*krē̆i-tro-) ‘Sieb’, acymr. cruitr ds. (ncymr. crwydr ‘das Hin- und hergehen, Wandern’), corn. croider, mbret. croezr nbret. krouer ‘Sieb’; cymr. go-grynu ‘sieben’ (*upo-kri-nō), bret. gourner ‘Sieb’, cymr. gwa-gr, gogr ds.; gall.-rom. crinare ‘spalten’, oberital. crena ‘Spalt’, usw.; über ir. crīch ‘Grenze, Gebiet’, cymr. crip, crib, corn. bret. krib ‘Kamm’, s. oben S. 619;
ags. hrīdder, hrīddel ‘Sieb’, ahd. rītera, nhd. Reiter ‘grobes Sieb’ (*krē̆i- oder *krī-dhrom); got. hrains (*kroini-), aisl. hreinn, as. hrēn(i), ahd. hreini ‘rein’, nhd. rein, dial. ‘feingemahlen, gesiebt’;
bsl. *krei̯ō ‘trenne, scheide’ in lett. krijât ‘schinden’, krija f. ‘Baumrinde’, lit. krìjas m. ‘Siebreifen’, Pl. krìjos ‘Bast, Rinde’, skrìjos ‘Siebreifen’;
urslav. *krojǫ, *krojiti (altes Kausat.) in ksl. krojiti ‘περιτέμνειν, -σχίζειν, dissecāre’, russ. krojú, krojítь ‘schneiden, zerschneiden; Getreide sieben’;
urslav. *krajь (bsl. *krōi̯a- m.) in aksl. krajь ‘Rand, Ufer’, russ. kraj ‘Rand, Gegend; Ende’, krájnij ‘äußerst’; mit Ablaut aksl. iskrь ‘nahe’; urslav. *krida in osorb. křida, nsorb. kśida f. ‘Sieb’.
β) (d-Präsens?) (s)kreid- in:
mir. scrissid ‘schneidet’ (*skrid-t-);
got. dis-skreitan ‘zerreißen trans.’, dis-skritnan ‘zerreißen intr.’, nhd. schweiz. schrīssen, schreißen, bair. schritzen ‘reißen, schlitzen’, schritz ‘Riß’; as. hrītan oder hrītian ‘reißen, ritzen, schreiben’, aschwed. run. hrita ‘ritzen, einritzen’.
γ) (s)krei-t-: ags. mid-hriðre n. ‘Zwerchfell’; afries. mid-hrith(ere) ds.
δ) Labialerweiterungen:
(s)kerībh- in gr. σκαρῑφάομαι und σκαρῑφεύω ‘kratze, ritze auf, einen Umriß’, σκάρῑφος m. ‘Griffel, Umriß, Skizze’; lat. scrībō, -ere ‘mit einem Griffel graben, einzeichnen, schreiben’, osk. scriftas Nom. Pl. ‘scriptae’, umbr. screihtor ‘scripti’; lat. Lwe. sind ahd. scrīban, as. skrīƀan, afries. skrīfa ‘schreiben’ und die ursprüngl. kirchlichen Worte ags. scrīfan ‘eine Strafe, bes. eine kirchliche Buße auferlegen’, aisl. skript ‘Beichte, Strafe’; unklar ist das p (= bb) in mir. scrīp(a)id ‘kratzt’;
mit idg. -p-: aisl. hrīfa ‘kratzen, scharren’; hrīfa f. ‘Rechen’, afries. hrīvia, ndl. rijven ‘harken, rechen’, ags. gehrīfnian ‘abreißen’; lett skrīpât ‘kratzen, kritzeln; einschreiben’, skrīpsts ‘krummes Schnitzmesser’, skrīpa ‘eingeritzter Streifen’.
III. u-Basis (s)keru-, (s)kreu-, vgl. etwa lit. kir̃vis ‘Axt’, russ. červь ‘Sichel’ usw.; ags. scréawa m. ‘Spitzmaus’, scierfe-mūs ds.:
(s)kreut-: gr. κρουτεῖται ‘kernt aus’ Hes.;
lat. scrūtillus ‘venter suillus condita farte expletus’, dial. scrōtum ‘Hodensack’, hyperurbanisiert scrautum ‘Köcher’ (scrūta ‘Gerümpel’ aus gr. γρύ̄τη ‘Gerümpel’, wie scrōfa aus γρομφάς); scrūtor, -ārī ‘untersuchen, durchstöbern’;
mcymr. ysgrud ‘Skelett’ (*skrou-to-), Loth RC. 43, 166 f.;
ahd. scrōtan ‘hauen, schneiden, schroten’; auch ‘Kleider zuschneiden’ (daher Schröder, Schröter), scrōt ‘Schnitt’ (mhd. schrolle ‘Erdscholle’ aus *skruð-lá-??), ags. scrēadian ‘schälen, abschneiden’, *scrēad(e) f. ‘Stück Zeug’, skrūd n. ‘Kleid’ = aisl. skrūð n. ‘kostbares Zeug, Kleid’; (ohne s-: aisl. hrjōða ‘leeren, vertreiben, verheeren’, hrjōðr ‘Vernichter’); ahd. scrutōn, scrodōn, scrutilōn ‘erforschen, durchforschen’, scrod ‘scrutatio’, und got. and-hruskan ‘nachforschen’ (*krū̆t-skō); hierher wohl mit Nas. und ausl. Media apr. scrundos f. Pl. ‘Schere’.
(s)keru-p-, (s)kreu-p-:
Lat. scrūpus ‘scharfer, spitzer Stein’, scrūpulus ‘spitziges Steinchen’ (scrīpulus nachscrīptus) und (wie scrūpulum) ‘kleinster Teil eines Gewichtes oder Maßes; ängstliche Genauigkeit (wie ‘auf spitzen Steinen gehend’), Skrupel’, scrūpeus ‘steinig’;
vielleicht als ‘kratzend’ = schwed. skroflig ‘uneben, rauh, heiser’ usw;
poln. skorupa usw. ‘Scherbe’.

WP. I 422, II 573 ff., WH. I 170 f., 172 f., 198, 205 f., 274, 316 f., II 498 ff., Trautmann 117, 119, 128 ff., 141, 265 ff.; vgl. auch kreup- oben S. 623.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal